Aksjen

Vitec har emitterat två olika aktieserier och vid omröstning på bolagsstämma skall aktie av serie A (A-aktie) medföra tio röster och aktie av serie B (B-aktie) en röst. Den 31 december 2013 uppgick det totala antalet aktier i Vitec till 5 308 327 stycken, varav 800 000 stycken A-aktier och 4 508 327 B-aktier. A-aktierna är inte anslutna till någon handelsplats. 
Vitecs B-aktie handlas på NASDAQ OMX med kortnamnet VIT B och ISIN-kod SE0000514630. En handelspost uppgår till 1 B-aktie.  
Länk till Vitecs sida på NASDAQ OMX. >>

Aktiekurs och omsättning
Under 2012 omsattes aktier till ett sammanlagt värde av 50,7 Mkr. Det innebar att per börsdag omsattes i genomsnitt 2 988 aktier till ett värde av 202 143 kr och att 17,8 % av aktierna omsattes under året. Slutkursen 2012 var 69,44 kr/aktie medan slutkursen 2011 var 55,80 kr/aktie. Vitecs B-aktie är noterad på Nasdaq OMX, Stockholm. För B-aktien betalades som högst 73,00 kr den 20 och 22 mars och som lägst 55,25 kr den 2 januari.

För mer information kring handeln i Vitecs B-aktie samt information om NASDAQ OMX och dess öppettider, se här >>  

Teknisk Analys
En teknisk analys av Vitecs aktie finner du på Introduce.se >>

 

LikviditetsgarantiUPP

Likviditetsgaranti säkerställer en specifik spread, det vill säga skillnaden mellan köp- och säljkurs, samtidigt som likviditet tillförs i orderboken genom en garanterad minimivolym aktier på köp- och säljsidan. Genom att Vitec använder sig av en likviditetsgarant tas nuvarande och tillkommande aktieägares intressen till vara. Intresset för handeln i bolagets aktie ökar då transaktionskostnaden och risken i handeln med aktien minskar. Detta leder till en mer korrekt prisbildning och värdering av bolaget. Genom att vara likviditetsgarantikund hos Remium >> får Vitec också tillgång till ett brett nätverk av investerare genom bland annat småbolagsdagar och investerarträffar.

Största ägareUPP

Ägare A-aktier B-aktier Kapital
%
Röster
%
Lars Stenlund 364 000 72 543 8,2 29,7
Olov Sandberg 364 000 29 999 7,4 29,3
Jerker Vallbo 72 000 31 750 2,0 6,0
Thomas Eklund   349 288 6,6 2,8
Grenspecialisten Förvaltning AB   232 227 4,4 1,9
Länsförsäkringar Småbolag   215 469 4,1 1,7
Fidelity Low-Priced Stock Fund   204 800 3,9 1,6
Handelsbanken Fonder   194 456 3,7 1,6
Nils-Eric Öquist    193 163 3,6 1,5
Avanza Pension (FRV)   161 409 3,0 1,3
SEB Sverigefond Småbolag   161 007 3,0 1,3
Rambas AB   133 700 2,5 1,1
Övriga   2 528 516 47,6 20,2
TOTALT 800 000 4 508 327 100,0 100,0

Ägarstruktur och aktieinnehav ovan avser den 31 mars 2014.

UtdelningUPP

Aktieägarna i Vitec har varje år sedan 2003 erhållit aktieutdelning. Vid styrelsemöte den 16 maj 2011 beslutade Vitec att anta en utdelningspolicy som innebär att bolaget skall ha som målsättning att till aktieägarna årligen utdela lägst 1/3-del av resultatet efter skatt. Vid bedömning av utrymmet för utdelning skall dock alltid hänsyn tas till bolagets finansieringsbehov, kapitalstruktur och ställning i övrigt.

InsidersUPP

För att se vilka personer som är insynspersoner i Vitec Software Group AB (publ), Org Nr: 556258-4804 samt de senaste transaktionerna så hänvisar vi till Finansinspektionens insynssida.

AnalytikerUPP

Vitec följs löpande av Erik Penser och Remium.

Erik Penser - EPaccess
Analysavdelningen
+46 8 463 80 00
analys@penser.se

Remium
Nils Sjögren, analytiker
+46 8 454 32 35
nils.sjogren@remium.se