EdelPhoto-0858 0.jpg
Online Backup

Online Backup

For anskaffelse, etablering og den løbende ydelse gælder Vitec Datamanns generelle vilkår for salg og levering medmindre disse afviges eller udvides i nærværende tillæg.For den løbende ydelse gælder Vitec Datamanns generelle vilkår for service og support medmindre disse afviges eller udvides i nærværende tillæg.

1. Generelt

Serviceydelsen omfatter etablering (opsætning) og efterfølgende afvikling, overvågning og forvaltning af ekstern backup af flade lukkede filer, lukkede databaser, åbne databaser, Microsoft Exchange mailbokse samt komplementerende ydelser.

2. Forudsætninger

Det er kundens ansvar at have eller etablere netværksadgang i form af en internetforbindelse eller en fast forbindelse, som kan anvendes til dataoverførsel mellem kunden og Vitec Datamann' A/S datacenter. Forbindelsen skal være tilgængelig på de tidspunkter, hvor backup eller arkivering skal foregå. Foranstående er kundens ansvar.

Alle objekter, der skal kommunikere med de centrale serversystemer hos Vitec Datamann A/S skal være baseret på TCP/IP-protokollen. Der skal installeres software til backup på de maskiner, der er omfattet af serviceydelsen og der kan være krav til processor og fri diskplads på disse enheder. Kundens udstyr til internet tilslutning skal være åbent for udgående trafik på den af Vitec Datamann ønskede port. Kunden deltager aktivt i tilvejebringelse af det nødvendige datagrundlag for de enkelte delydelser.

3. Licens- og ejerforhold

Kunden har som en del af serviceydelsen kun opnået en brugsret til det leverede i overensstemmelse med disse betingelser, herunder til overgivne programkopier (computersoftware). Kunden er ikke berettiget til at overgive, kopiere eller på anden vis overlade de overgivne programmer eller udstyr til 3. part. Ved aftalens ophør returneres alt programmel m.v. på forlangende til Vitec Datamann A/S

Kunden er ikke berettiget til at kopiere eller flytte den installerede backupsoftware til en anden server. Data overført fra kunden til Vitec Datamann A/S datacenter tilhører alene kunden. Såfremt Vitec Datamann af kompetente danske myndigheder pålægges, at udlevere data tilhørende kunden, kan dette imidlertid ske uden ansvar for Vitec Datamann A/S.

4. Installation

Den installerede backupsoftware skal konfigureres til at udvælge de ønskede filer, filtyper og mapper på de ønskede drev. Dette foretages ved konfigurering af Backup klient programmet. Det er kundens ansvar at konfigurere Backup klient programmet, både ved nyinstallation samt når der foretages ændringer i maskinens filstruktur, eller der installeres nye datagenererende applikationer, hvoraf der ønskes backup. Det er kundens ansvar at ændre password efter installationen. Det er kundens ansvar at indtaste og opbevare evt. krypterings password.

Såfremt kunden har tilkøbt en installationsydelse af Vitec Datamann A/S, vil der efter endt installation foretages en test i henhold til testskema. Skemaet underskrives af tekniker og kunde, hvorved installationen er godkendt. Ønsker kunden at tage backup af data på servere, hvorpå der ikke er installeret backupsoftware, er det kundens ansvar at data er tilgængelige på den server (de servere), hvorpå backupsoftwaren er installeret, før der foretages backup. Genetablering af data vil udelukkende foregå til server(e) hvorfra der er foretaget backup.

5. Tilkøbsydelser

Følgende eksempler på ydelser er ikke omfattet af Vitec Datamann Online Backup, men kan i fornødent omfang tilkøbes som konsulentydelse på timebasis:
Ajourføring af udvælgelse af hvilke filer der skal tages backup af. Såfremt kunden installerer nye applikationer eller har ændret filstrukturen, således at omfanget af den eksisterende backup skal ændres, kan assistance til ændring af ajourføring i Backup klienten købes som konsulentydelse.

Genetablering af data på kundens adresse. Ønsker kunden i et konkret tilfælde ikke at anvende internettet til modtage sine data som skal anvendes til genetablering af data, kan Vitec Datamann tilbyde leverance af disse på CD oa. Ligeledes kan Vitec Datamann tilbyde tekniker at gennemføre reetablering af data på kundens adresse på en af kunden anvist maskine.

6. Drift

Der foretages automatisk backup i henhold til den med kunden aftalte frekvens. Den automatiske backup igangsættes i den aftalte tidsramme hver gang. Vitec Datamann A/S forbeholder sig ret til at vælge tidspunktet indenfor tidsrammen. Alle automatiske backupprocedurer bliver overvåget. Hvis der af Vitec Datamann A/S datacenter registreres fejl i forbindelse med backupproceduren, bliver kunden kontaktet via e-mail. Kunden skal selv søge information vedrørende backupprocessens forløb ved at gennemlæse logfilen lokalt på kundens maskine. Det er kundens ansvar med jævne mellemrum at gennemføre en test af muligheden for at genskabe data (restore-procedure).

Det er kundens ansvar at sikre at den ønskede backup er gennemført. Det er med denne ydelse ikke tilladt, at opbevare data af pornografisk, uetisk, eller krænkende karakter, ej heller tilladt at benytte denne ydelse ej heller til distribuering af data til tredjemand.

Såfremt dette ikke overholdes, forbeholder Vitec Datamann sig ret til med øjeblikkelig virkning at lukke for Vitec Datamann Online Backup løsningen.

7. Support

Kunden har adgang til telefonsupport Vitec Datamann A/S på de til enhver tid gældende vilkår herfor.