Omvandling av A-aktier till B-aktier i Vitec

Antalet aktier och röster i Vitec Software Group AB (publ) har ändrats till följd av omstämpling av A-aktier till B-aktier.

Efter omstämpling uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i bolaget till 37 328 539, fördelat på 2 650 000 A-aktier och 34 678 539 B-aktier. Antalet röster har minskat med 2 700 000 från 63 878 539 till 61 178 539.

I enlighet med det omvandlingsförbehåll som anges i bolagsordningen §5 Aktieslag har ägare och styrelseordförande Lars Stenlund stämplat om 300 000 A-aktier till motsvarande antal B-aktier. Efter omstämplingen innehar Lars Stenlund aktier med en röstandel på 19,75 % och en kapitalandel på 4,16 %.