maintenance-3.jpg
Full kontroll Aktivitetsstyring

Plania DV

FDVU system for drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold er en viktig faktor for å ivareta eiendomsverdien. Plania DV gir deg kontrollen på hvem som har gjort hva og når. Unngå forfall, vær proaktiv og få en drifts- og vedlikeholdsoperasjon som sikrer eiendommens verdi.

Plania DV er et verktøy som vil forenkle alle disse utfordringene, og som er spesial utviklet for å få full kontroll og oversikt over alle aktiviteter og dokumentasjon knyttet til drift og vedlikeholdsarbeid. Systemet samler all informasjonen på en plass og presenterer dette i en enkel oversikt, som gjør informasjon lett tilgjengelig for de forskjellige involverte parter. Plania fanger opp dokumentasjonen fra bygge/rehabiliterings prosjekter ved hjelp av egen løsning for datainnsamling, og presenterer dette i Plania DV. En ser også at kravene til dokumentasjon og aktiviteter strengere og strengere, både fra myndigheter(brann og elektro) og kunder.

Plania DV er kilden for flere gode løsninger som har bidratt til god samhandling og understøtter bedriftens interne prosesser. Håndtering av innrapporterte hendelser, ønsker, avvik osv. er en populær løsning, som har gitt store besparelser for mange av våre kunder. Samtidig som den letter arbeidet og bidrar til økt kundeservice. Andre løsninger som har vært godt mottatt er å åpne for at eksterne leverandører skal slippes på systemet og håndtere sine jobber og sin dokumentasjon direkte. Plania DV åpner også opp for å få til en oppdatert digital brannbok og elektro håndbok. Plania er fleksibelt og kan tilpasse seg etter kundens behov. Vi ser verdien av gode og langsiktige samarbeid, og er flinke til å lytte til våre kunder og adoptere deres forslag til forbedringer i systemet.

Utførende personell kan velge hvorvidt de skal bruke vanlig pc, nettbrett eller smart telefon som sin arbeidsflate. De kan også variere mellom de forskjellig flatene avhengig av hvor de befinner seg og også hvilke type oppdrag de jobber med. Utgangspunktet vår er at det skal være så lav terskel som mulig for brukeren, ettersom en er avhengig av at data kommer inn i systemet for at en skal kunne ta ut noe fornuftig i andre enden.

Dersom en også ønsker å håndtere egne arealer og utleiekontrakter kan en knytte på Plania EF, som sømløst håndterer dine arealer, tegninger og kontrakter.
Å få alle aktiviteter inn i ett system og i riktig struktur vil gi brukerne et viktig arbeids og planleggingsverktøy, og vil kunne bidra til effektivisering som igjen gir store besparelser. Løsningen i Plania DV spesialtilpasses hver enkelt kundes interne prosesser, og det settes opp varslinger som hjelper brukeren i hverdagen, samtidig som den ivaretar riktig prosessløp internt. Systemet vil også fungere som ett oppslagsverk som benyttes til å hente informasjon, bruke informasjon, etablere kunnskapsdatabase og rapportering. Samt et godt verktøy for å etablere og følge opp kostnadsbudsjetter. Plania DV er et av Norges mest brukte systemer og har en perfekt kombinasjon av brukervennlighet og funksjonalitet.

NorSea Group er den største eieren av forsyningsbase infrastruktur langs norske-kysten. Plania er et svært nyttig og effektivt system for oss i arbeidet med å forvalte og drifte våre operasjonsområder, kaier, bygningsmasse og maskinpark

Norsea Group
Hedvig Emsøy

Plania DV er et perfekt verktøy for å ha kontroll på rutiner, dokumentasjon og leverandører knyttet til våre bygg.

Unn
Thomas Lyngmo / Vedlikeholdsleder

Web-løsningen til Plania har effektivisert hverdagen vår betraktelig. Brukere melder inn saker selv, epost- og telefonhenvendelser er mer enn halvert det siste året.

Coast Center Base AS
Mai Britt Wang Paulsen / Saksbehandler Eiendom/Drift

Statens vegvesen har gjennom et samarbeid med Plania i over 25 år fått utvikle et godt tilpasset forvaltning, drift og vedlikeholdssystem for oppfølging av alle norske vegtunneler og øvrig utstyr langs vegnettet.

Statens Vegvesen
Arild Petter Søvik 

Det er ryddig og greit. Ja, egentlig er det ganske fantastisk

Subsea 7
Hans Olavesen / Facility Manager

Snakk med en ekspert

Lurer du på noe?

Kontakt en Plania representant for mer informasjon om løsningen.

Be om en demonstrasjon

Ta kontakt for en uforpliktende presentasjon.

Gratis sjekkliste

Hva er lurt å tenke på ved en anskaffelse av system?