nortura_casestudy_01.png__798x390_q85_crop_subsampling-2_upscale.jpg
Nortura Reservedeler

Nortura SA er et resultat av fusjonen mellom Gilde Norsk Kjøtt BA og Prior Norge BA, og er organisert som et samvirke eid av cirka 18 000 egg- og kjøttprodusenter som leverer sine råvarer og er aktive eiere med rettigheter.Selskapet har en årsomsetning på cirka 20,6 milliarder kroner, med industrivirksomhet i 29 kommuner fordelt på 13 fylker. Konsernet har omlag 5 600 medarbeidere

Struktur og planlegging

Svein Lund er vedlikeholdskoordinator ved teknisk avdeling hos Nortura på Forus. Han beskriver Plania som et avgjørende arbeidsverktøy som praktisk talt styrer arbeidsdagen. Anleggsregisteret er grunnpilaren. Her blir alt produksjonsutstyr og alle maskiner registrert med eget ID-nummer. Mot dette knyttes så alle prosedyrer og vedlikeholdsjobber. Et eksempel er månedlige smørerutiner og et annet er årlig hovedservice, forklarer han. Jobber og oppgaver genereres automatisk basert på de definerte periodiske rutinene. Slik sikres effektiv etterlevelse av definerte vedlikeholdsplaner:

At dette er viktig for oss er hevet over enhver tvil, slår Lund fast.

Kritiske prosesser

Vi kan jo bare tenke oss hva det ville koste å stanse en produksjonslinje. I tillegg til null produksjon, ville vi hatt fem-seks ikke-produktive medarbeidere. Fra slakt til produksjon er det mange kritiske prosesser og maskiner. I det bildet er det avgjørende å ha en god drift- og vedlikeholdsoperasjon.

For å unngå lange stopp – og for å opprettholde standarden på maskinparken, er det viktig at vi har et oppdatert reservedelslager, holder han fram.

Per i dag har Nortura registrert cirka 11 000 ulike deler på lageret på Forus. Plania er igjen knyttet opp mot et sentralt komponentregister i konsernet. Her er det i dag registrert informasjon om 67 000 ulike deler. Dette betyr at alle anlegg i konsernet har tilgang til samme opplysninger om disse delene, inkludert leverandørinformasjon, priser og tilgjengelighet. Slik kan kunden se tilgjengelighet og få tilsendt deler også fra øvrige Nortura anlegg.

Automatisering

Plania hjelper oss også med å automatisere vedlikeholdsprosessene. Vi har blant annet automatisk generert bestillingsforslag basert på minimumsbeholdning av deler. Vi har definert et minimum beholdningsnivå pr reservedel, og dersom antallet ved et deleuttak går under dette nivået, genereres automatisk et bestillingsforslag mot foretrukken leverandør, meddeler vedlikeholds-koordinatoren.

Ved periodiske vedlikeholdsjobber registreres deler som vi antar at vi vil få behov for. Det betyr at vi ved en årlig service registrerer alle delene vi bør ha tilgjengelig for denne spesifikke jobben.

Plania kalkulerer da det fremtidige behov, og generer basert på dette et bestillingsforslag, legger han til.

Økonomiske gevinster

Med tanke på anleggets størrelse og antall enheter det utføres vedlikehold på, ville det ifølge Lund vært svært vanskelig uten et godt styringssystem.

Vi har registret totalt 3.100 enheter i anleggsregisteret, alle med ulikt servicebehov og ulikt serviceintervall. I praksis betyr dette at vedlikeholdsjobber dukker opp som arbeidsordre på den datoen som er angitt på periodisk rutine. Vi kan samordne vedlikeholdet på en produksjonslinje som består av flere enheter.

Oppsummert snakker vi betydelig effektivisering, sier Lund. Han mener at den økonomiske gevinsten er udiskutabel.

En leverandør med god kundeforståelse

Svein Lund betegner samarbeidet med Plania som tett og godt.

Det er absolutt en fordel for oss at Plania er et norsk selskap. Skulle vi stå fast, er veien til hjelp kort. Plania følger oss tett, og vi opplever de nesten mer som en samarbeidspartner enn som en leverandør. De er lydhøre for innspill og i årenes løp er det levert flere tilpasninger etter ønske fra oss. Det setter vi som kunde stor pris på, og det forteller noe om fleksibilitet og kundeforståelse hos Plania.

Effektiv hverdag

Svein Lund

Vedlikeholdskoordinator

Plania er et avgjørende arbeidsverktøy, som praktisk talt styrer arbeidsdagen vår

Relatert innhold

Plania DF

FDV dokumentasjon fra byggeprosjekt til drift. FDV dokumentasjon i et byggeprosjekt kan by på mange utfordringer. 

Plania EF

FDVU system for eiendomsforvaltere. Plania EF gir deg oversikt og kontroll på alle kontrakter og arealdisponeringer. 

Plania DV

FDVU system for drift og vedlikehold. Drift og vedlikehold er en viktig faktor for å ivareta eiendomsverdien. Plania DV gir deg kontrollen på hvem som har gjort hva og når.