Stockholm (69) 0.jpg

Tjenester

Prosjektledelse

I forbindelse med skifte av datasystem eller oppstart av nytt kontor er det ikke til å legge skjul på at det oppstår mange ulike problemstillinger som det bør tas hensyn til. Vitec har lang erfaring med implementering av ny programvare. Erfaringsmessig viser det seg at man har mye igjen for å legge ned ressurser i planleggingsfasen. Slik prosjektledelse vil også kunne omfatte avdekking av behov vedrørende nettverk, maskinvare og oppkobling mot omverdenen.

Aktiv prosjektledelse kan også bidra med å styre selve innkjøringsfasen i riktig retning. Det viser seg ofte at organisasjonen "må passes på" etter at nye systemer er innført. En konsekvens av å ikke passe på blir fort at rutiner fortsetter som før. Gammel vane er som kjent vond å vende. Slike feller er oftere lettere å avdekke for en ekstern prosjektleder.

Prosjektledelse er en tjeneste som faktureres etter medgått tid eller etter avtale inngått ved inngåelse av kjøpsavtale.

Forberedelser

Ved leveranser av våre løsninger følger det med ulike sjekklister.

Sjekklistene sendes gjerne ut i god tid før installasjon, slik at mest mulig er på plass den dag det hele kjøres i gang.

Et viktig element i forberedelsene før overgang til nytt system er spørsmålet om konvertering av data fra tidligere systemer skal foretas. Vitec har omfattende erfaring med slik konvertering. Konvertering kan i mange tilfeller bli relativt kostbar, det er derfor viktig å foreta en kost /nytte-vurdering før man setter i gang. Noen viktige spørsmål er:

  • Kan gammelt system eksportere data på et format som kan brukes videre?
  • Er kvaliteten på data som konverteres bra nok?
  • Vil man ha nytte av konverterte data fremover?
  • Hvilke data bør konverteres - hvilke bør få hvile i fred?
  • Vil man ha nytte av en opprydding?
  • Bør man overføre gamle tankemåter (eks. varekoder) til nytt system – eller bør man tenke nytt?

Sjekklister til bruk for kunden leveres med som en del av våre standard programmer.

Installasjon

Kompleksiteten i våre programmer varierer sterkt. Våre enkleste løsninger vil uten større problemer installeres av brukerne selv. Installasjonen vil utføres ved relativt få klikk i et skreddersydd installasjonsprogram. For de større og mer omfattende løsningene er det vanlig at vi bistår med hjelp til installasjon.

Vitec har bred kompetanse både når det gjelder SQL-databaser og nettverk.

Installasjon er en tjeneste som i de aller fleste tilfeller faktureres etter medgått tid. Det vil i forkant av arbeidet settes opp et estimat over beregnet tidsforbruk.

Opplæring

Nye systemer er til liten nytte uten tilstrekkelig opplæring. Felles for bruk av de fleste moderne IT-løsninger er at kun en liten del av systemene virkelig benyttes.

Når nytt system fra Vitec skal på plass er det derfor en selvfølge at opplæring avtales som en del av leveransen. Opplæring kan enten skje hos kunden med kundens egne data, eller på vårt kursrom i Asker. For større brukere utenfor østlandsregionen installerer vi gjerne opplæringsprogramvare i lokale kurslokaler leid av kunden. Opplæringen kan også deles i ulike tema i forhold til ulike funksjoner på den enkelte arbeidsplass.

Etter at nye systemer har vært i drift i en periode vil det være fornuftig å ta en evaluering av den daglige bruken. Utnyttes systemet? Benyttes gamle rutiner slik at det medfører dobbeltarbeid?

Ved ansettelse av nye medarbeidere er det også gunstig å investere i opplæring.

I tillegg til bedriftsinterne kurs tilbyr Vitec ulike standardkurs. For informasjon om kurs: se egen meny for kurs.

Igangkjøring

Forberedelser, installasjon og opplæring er nøkkelord i forbindelse med oppstart av nye systemer. I tillegg til de aktiviteter som er beskrevet ovenfor, er det ikke uvanlig at Vitec også bistår med "på-stedet-support" de første dagene etter oppstart.

På denne måten kan vi ta tak i aktuelle problemstillinger på direkten. Vi kan også involveres i selve innleggingen av grunndata. Eksempler på dette kan være utarbeidelse/bearbeidelse av brevmaler og etablering av varelager.

Ovennevnte tjenester vil i de aller fleste tilfeller faktureres etter medgått tid, der kunden selv rekvirerer hjelp etter behov.