Vitec (0664) 0.jpg
Investerare
Vitec Software Group B

Change:

Aktien

Se diagram över vår aktiehistorik, de största aktieägarna och annan information om vår aktie.

Rapporter

Här hittar du våra kvartalsrapporter och årsredovisningar.

Finansiell kalender

2021-07-15 
Delårsrapport januari-juni

2021-10-14 
Delårsrapport januari-september

2022-02-11 
Bokslutskommuniké januari-december

Utdelning

Avstämningsdag 2021-06-24
Utdelningsdag 2021-06-30

Avstämningsdag 2021-09-27
Utdelningsdag 2021-09-30

Avstämningsdag 2021-12-27
Utdelningsdag 2021-12-30

Stockholm (74) 0.jpg

Sammanfattning av perioden januari-mars 2021

Nettoomsättning 373 Mkr (309) ökning 21 %

Repetitiva intäkter 313 Mkr (253) ökning 24 % varav organiskt 7 %

ARR 1 220 Mkr (1 166) organisk ökning 5 %

EBITA 96 Mkr (65) motsvarande en EBITA marginal om 26 % (21)

Rörelseresultat 56 Mkr (32) motsvarande en rörelsemarginal om 15 % (10)

Vinst per aktie före utspädning 1,21 kr (0,67)

Kassaflöde från den löpande verksamheten 310 Mkr (233)

Pressmeddelanden

15 juni 2021

Tilldelning av personalkonvertibler och teckningsoptioner delägarprogram

29 april 2021

Sara Nilsson blir ny CFO för Vitec Software Group AB (publ)

28 april 2021

Kommuniké från Vitec Software Group AB årsstämma den 28 april 2021

Presentationer

Här hittar du presentationer och webbsändningar från våra kvartalsrapporter, aktiesparträffar, årsstämmor etc.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen definierar och fördelar ansvar och roller mellan aktieägare, styrelse, ledning och andra intressenter. Här kan du läsa mer om våra externa och interna styrinstrument.

Vårt IR-arbete

Vårt IR-arbete bedrivs efter principer om löpande och korrekt informationsgivning och kravet att information som kan vara kurspåverkande kommuniceras till marknadens aktörer samtidigt och med samma innehåll.


Investerarkontakt

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig.

Patrik Fransson, Investor Relations +46 76 942 85 97
Patrik Fransson, COO Vitec