Aktien

Vitec har emitterat två olika aktieserier och vid omröstning på bolagsstämma ska aktie av serie A medföra tio röster och aktie av serie B en röst. Den 31 december 2016 uppgick det totala antalet aktier i Vitec till 29 396 690 stycken, varav 3 500 000 stycken A-aktier och 25 896 690 B-aktier. A-aktierna är inte anslutna till någon handelsplats.

B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Aktien har kortnamn VIT B och ISIN-kod SE0007871363. En handelspost uppgår till 1 aktie.

Insiders

För att följa de senaste insidertransaktionerna i Vitec Software Group AB (publ), org.nr: 556258-4804 se Finansinspektionens insynssida.

Utdelningspolicy

Aktieägarna i Vitec har varje år sedan 2003 erhållit aktieutdelning. Vid styrelsemöte den 16 maj 2011 beslutade Vitec att anta en utdelningspolicy som innebär att bolaget skall ha som målsättning att till aktieägarna årligen utdela lägst 1/3-del av resultatet efter skatt. Vid bedömning av utrymmet för utdelning skall dock alltid hänsyn tas till bolagets finansieringsbehov, kapitalstruktur och ställning i övrigt.

Likviditetsgaranti

Likviditetsgaranti säkerställer en specifik spread, det vill säga skillnaden mellan köp- och säljkurs, samtidigt som likviditet tillförs i orderboken genom en garanterad minimivolym aktier på köp- och säljsidan. Genom att Vitec använder sig av en likviditetsgarant tas nuvarande och tillkommande aktieägares intressen till vara. Intresset för handeln i bolagets aktie ökar då transaktionskostnaden och risken i handeln med aktien minskar. Detta leder till en mer korrekt prisbildning och värdering av bolaget. Genom att vara likviditetsgarantikund hos Remium får Vitec tillgång till ett brett nätverk av investerare genom bland annat småbolagsdagar och investerarträffar.