EdelPhoto-1232.jpg

Årsstämma

Årsstämman (bolagsstämman ) är det högsta beslutande organet i bolaget. Vid årsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar. Varje A-aktie representerar tio röster och varje B-aktie en röst.

Några av årsstämmans obligatoriska uppgifter är att fastställa balans- och resultaträkningar samt hantera årets resultat. Stämman beslutar också om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare och om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD. Efter förslag från valberedningen väljer årsstämman styrelseledamöter fram till slutet av nästkommande årsstämma. Bolagsordningen ändras genom beslut på bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagens regler.

Bolaget ska senast i samband med delårsrapporten för tredje kvartalet offentliggöra när och på vilken ort årsstämman kommer att hållas. Kallelse till årsstämma ska enligt bolagsordningen utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri eller i annan rikstäckande tidning.

För att få delta i stämman ska aktieägare anmäla sig hos Vitec senast den dag som anges i kallelsen. En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid en årsstämma ska skriftligen begära detta hos styrelsen. Begäran ska ha kommit Vitec tillhanda minst sju veckor före årsstämman så att ärendet kan införas i kallelsen. I samband med kallelsens utfärdande lämnas information om formerna och tid för anmälan till årsstämman.

Årsstämma 2021

Vitec Software Group AB (publ) har hållit årsstämma onsdagen den 28 april 2021

Arkiv stämmohandlingar

Protokoll och övriga dokument från tidigare stämmor.