Årsstämma 2020

Aktieägarna i Vitec Software Group AB (publ), 556258-4804, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 juni 2020, kl. 17.30 i Vävenscenen, Väven, Västra Strandgatan 8.

 

Delta med av Vitec utsett ombud

1. Ladda ner fullmakt och röstningsformulär här.
2. Följ instruktionerna i fullmakten.

Delta med eget ombud

1. Ladda ner fullmakt och röstningsformulär här.
2. Ombudet tar med sig dokumenten till stämman.
3. Ombudet anmäler sig
- per telefon 090-15 49 00 eller
- per post till följande adress: Vitec Software Group AB, "Årsstämma", Tvistevägen 47, 907 29 Umeå.

Delta på plats

1. Anmäl dig här eller
- per telefon 090-15 49 00 eller
- per post till följande adress: Vitec Software Group AB, "Årsstämma", Tvistevägen 47, 907 29 Umeå.
2. Medtag röstkort till stämman.

Dokument

Kallelse till årsstämma 2020 i Vitec Software Group AB

Fullmakt för av Vitec utsett ombud

Fullmakt för eget ombud

Revisors yttrande avseende riktlinjer för ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till ny bolagsordning

Styrelsens redovisning av utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § och 19 kap 22 § aktiebolagslagen

Valberedningens förslag om inrättande av valberedningen samt instruktion till valberedningen

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Vitec Software Group AB (publ)

Villkor för konvertibler i Vitec Software Group AB (Publ)

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 20201 avseende nyteckning av aktier i Vitec Software Group AB (Publ)

Åtgärder med hänsyn till coronaviruset

Spridningen av coronaviruset är alltjämt svår att bedöma och Vitec följer utvecklingen noggrant. I syfte att värna om aktieägarnas, styrelsens och medarbetarnas hälsa har ett antal beslut fattats kring genomförandet av bolagets årsstämma. Arrangemanget kommer att anpassas enligt följande:

  • Inregistrering sker först från klockan 17:00
  • Ingen mat eller dryck kommer att erbjudas
  • Det kommer inte att hållas några anföranden på stämman
  • Antalet närvarande icke aktieägare kommer att begränsas
  • Årsstämman kommer att minimeras i tid, men utan att aktieägarnas rättigheter inskränks

Vidare, med anledning av covid-19 och myndigheternas rekommendationer och föreskrifter för att förhindra smitta, uppmanas aktieägare att starkt överväga att inte närvara vid stämman personligen, utan att deltaga genom ombud.

Vitec erbjuder att aktieägare kan delta med av Vitec utsett ombud. Fullmakt finns att hämta här eller genom att sända en e-post till kjell.hedstrom@vitecsoftware.com. Av fullmakten framgår hur aktieägare går tillväga för att utöva sin rösträtt.