Bolagsordning

Bolagsordning för Vitec Software Group AB (publ), org nr 556258-4804.

§1 Firma
Bolagets firma är Vitec Software Group AB (publ). Bolaget är publikt.

§2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Umeå kommun, Västerbottens län.

§3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att köpa, förvalta och försälja fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 600 000 kronor och högst 6 400 000 kronor.

§5 Aktieslag
Bolagets aktier skall kunna utgivas i två serier, Serie A och Serie B. Vid omröstning på bolagsstämma skall aktie
av serie A (A-aktie) medföra tio röster och aktie av serie B (B-aktie) en röst.

Om aktier av båda slagen utges, må antalet aktier av vardera serien uppgå till högst nittionio hundradelar av hela antalet aktier i bolaget.

Fullständig bolagsordning

Läs Vitecs fullständiga bolagsordning.