Vitec Styrelse (5545) 1.jpg

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen definierar och fördelar ansvar och roller mellan aktieägare, styrelse, ledning och andra intressenter. Här kan du läsa mer om våra externa och interna styrinstrument.

Styrelse och VD

Information om våra styrelseledamöter.

Koncernledning

Här ser du vilka som sitter i vår koncernledning.

Bolagsordning

Se den fullständiga bolagsordningen för Vitec.

Bolagsstyrningsrapport

Vitec Software Group AB (publ.) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Umeå. Vitecs B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. Vitec följer svensk kod för bolagsstyrning.
Bolagsstyrning handlar i grunden om hur Vitec skall styras och drivas i ett aktieägarperspektiv. Genom hög kvalitet i styrning och kontroll av verksamheten möjliggörs god utveckling av Vitecs affärer. Detta gynnar kunder, leverantörer, samarbetspartners, aktieägare och medarbetare.

Här kan du läsa vår fullständiga bolagsstyrningsrapport.

Bolagsstämmor

Här hittar du generell information om årsstämman samt dokumentation och information från våra bolagsstämmor. 

Valberedning

Valberedningens huvuduppgift är att till årsstämman föreslå kandidater för val till styrelsen och styrelsens ordförande samt i samråd med revisionsutskottet föreslå kandidater för val till revisorer.

Läs mer om vilka som sitter i vår valberedning och deras arbete.

Revisorer

Årsstämman väljer årligen en eller två revisorer, eller ett eller två registrerade revisionsbolag, med högst två suppleanter. Revisorerna granskar bolagets årsredovisning, räkenskaperna och styrelsens samt VD:s förvaltning.

Vid årsstämman 2016 valdes PricewaterhouseCoopers AB med Nicklas Renström som huvudansvarig revisor. Koncernens revisor deltar i samtliga revisionsutskottsmöten och avrapporterar särskilt sina iakttagelser avseende intern kontroll, översiktlig granskning av tredje kvartalets delårsbokslut samt årsbokslutet.

Revisionsarbetet

Revisionsarbetet utgörs av en kontinuerlig process under räkenskapsåret. Under perioden februari-mars granskas i huvudsak årsbokslut och årsredovisningarna medan det under framför allt höstmånaderna är koncernföretagens interna kontroll och rutiner som är föremål för granskning.

Riktlinjer för ersättning

Styrelsen tar årligen fram ett förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årligen ska fastställas av årsstämman i enlighet med aktiebolagslagen. Aktiebolagslagen anger också vilka principer riktlinjerna ska innehålla och vilka utvärderingar som ska göras.

Årstämmans beslut är att ersättning till ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön samt pension. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Vid fastställande av lönen ska den enskildes ansvarsområden, kompetens och erfarenhet beaktas och omprövning sker som huvudregel en gång per år. Styrelsen får frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Incitamentsprogram

Det finns för närvarande ett pågående konvertibelprogram riktat till medarbetare i bolaget: Lån 1501 (Konvertibelprogram personal).

Konvertibelt förlagslån 1501 uppgår till nominellt 14 070 tkr. Optionselementet i det konvertibla lånet är beräknat till 865 tkr. Optionselementet redovisas som eget kapital i enlighet med IAS 32. Återstoden av lånet (13 205 tkr) redovisas som en långfristig skuld. Löptid för lånet är 1 januari 2015 – 31 december 2017, räntesatsen är stibor 180. Konverteringskurs är 159 kr. Konvertering kan påkallas 1 november – 30 november 2017. Aktiekapitalet kan vid konvertering öka med maximalt 44 221 kr. Vid full konvertering av lån 1501 konvertibelprogram personal uppgår utspädningen till ca 1,5 % av kapitalet och 0,7% av rösterna. Emissionen har genomförts på marknadsmässiga villkor. Vår bedömning är därför att det inte föreligger någon förmån för deltagarna i konvertibelprogrammet.