styrelsen7.jpg

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen definierar och fördelar ansvar och roller mellan aktieägare, styrelse, ledning och andra intressenter. Här kan du läsa mer om våra externa och interna styrinstrument.

Styrelse och VD

Information om våra styrelseledamöter.Koncernledning

Här ser du vilka som sitter i vår koncernledning.

Bolagsordning

Se den fullständiga bolagsordningen för Vitec.

Bolagsstyrningsrapport

Vitec Software Group AB (publ.) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Umeå. Vitecs B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. Vitec följer svensk kod för bolagsstyrning.
Bolagsstyrning handlar i grunden om hur Vitec skall styras och drivas i ett aktieägarperspektiv. Genom hög kvalitet i styrning och kontroll av verksamheten möjliggörs god utveckling av Vitecs affärer. Detta gynnar kunder, leverantörer, samarbetspartners, aktieägare och medarbetare.

Här kan du läsa vår fullständiga bolagsstyrningsrapport.

Bolagsstämmor

Här hittar du information och dokumentation från våra bolagsstämmor. 

Valberedning

Valberedningens huvuduppgift är att till årsstämman föreslå kandidater för val till styrelsen och styrelsens ordförande samt i samråd med revisionsutskottet föreslå kandidater för val till revisorer.

Läs mer om vår valberedning.

Revisorer

Årsstämman väljer årligen en eller två revisorer, eller ett eller två registrerade revisionsbolag, med högst två suppleanter. Revisorerna granskar bolagets årsredovisning, räkenskaperna och styrelsens samt VD:s förvaltning.

Vid senaste årsstämman valdes PricewaterhouseCoopers AB med Nicklas Renström som huvudansvarig revisor. Koncernens revisor deltar i samtliga revisionsutskottsmöten och avrapporterar särskilt sina iakttagelser avseende intern kontroll, översiktlig granskning av tredje kvartalets delårsbokslut samt årsbokslutet.

Riktlinjer för ersättning

Styrelsen tar årligen fram ett förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årligen ska fastställas av årsstämman i enlighet med aktiebolagslagen. Aktiebolagslagen anger också vilka principer riktlinjerna ska innehålla och vilka utvärderingar som ska göras.

Årstämmans beslut är att ersättning till ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön samt pension. Pensionerna ska vara avgiftsbestämda. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Vid fastställande av lönen ska den enskildes ansvarsområden, kompetens och erfarenhet beaktas och omprövning sker som huvudregel en gång per år. Styrelsen får frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.