Definitioner av nyckeltal

Vitec tillämpar följande definitioner av ekonomiska nyckeltal.

Icke IFRS nyckeltal

Repetitiva intäkter

Återkommande, avtalsbaserade intäkter där det inte existerar någon direkt koppling mellan vår arbetsinsats och avtalat pris. Avtalat belopp faktureras vanligtvis i förskott och intäkten avräknas under avtalsperioden.

Andel repetitiva intäkter

Repetitiva intäkter i förhållande till nettoomsättning.

Tillväxt

Utveckling av företagets nettoomsättning i förhållande till samma period föregående år.

Vinsttillväxt hänförligt till moderbolagets ägare

Utveckling av företagets resultat efter skatt i förhållande till samma period föregående år.

Vinstmarginal

Periodens resultat efter skatt i förhållande till nettoomsättning.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.

EBITDA

Periodens resultat före finansnetto, skatt och avskrivningar.

Soliditet

Eget kapital, inklusive eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande, i förhållande till balansomslutningen.

Soliditet efter full konvertering

Eget kapital samt konvertibla förlagslån i förhållande till balansomslutningen.

Skuldsättningsgrad

Genomsnittliga skulder i förhållande till genomsnittligt eget kapital och innehav utan bestämmande inflytande.

Genomsnittligt eget kapital

Genomsnitt av periodens eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare och föregående periods eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare.

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital definieras som balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder och uppskjuten skatt.

Avkastning på eget kapital

Redovisat resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare.

Omsättning per anställd

Nettoomsättning i förhållande till medeltal antal anställda.

Förädlingsvärde per anställd

Rörelseresultat med tillägg för avskrivningar och personalkostnader i förhållande till medelantalet anställda.

Personalkostnad per anställd

Personalkostnader i förhållande till medelantalet anställda

Medelantal anställda

Genomsnittligt antal anställda i koncernen under räkenskapsåret.

JEK (Justerat eget kapital per aktie)

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till antalet emitterade aktier på bokslutsdagen.

Kassaflöde per aktie

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital i förhållande till genomsnittligt antal aktier.

P/E

Aktiekursen på bokslutsdagen i förhållande till vinst per aktie.

P/JEK

Aktiekursen på bokslutsdagen multiplicerat med antalet emitterade aktier på bokslutsdagen i förhållande till eget kapital.

P/S

Aktiekursen på bokslutsdagen multiplicerat med genomsnittligt antal aktier i förhållande till nettoomsättningen.

Antalet aktier efter utspädning

Genomsnittligt antal aktier under perioden med tillägg för antal aktier som tillkommer efter full konvertering av konvertibler.

IFRS nyckeltal

Vinst per aktie

Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt antal aktier under perioden.

Vinst per aktie efter utspädning

Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare med tillägg för räntekostnader avseende konvertibla förlagslån, i förhållande till genomsnittligt antal aktier efter utspädning.