Definitioner av nyckeltal

Vitec tillämpar följande definitioner av ekonomiska nyckeltal.

Avkastning på eget kapital

Redovisat resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital definieras som balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder och uppskjuten skatt.

Förädlingsvärde per anställd

Rörelseresultat före resultat från andelar i intresseföretag med tillägg för avskrivningar och personalkostnader i förhållande till medeltalet anställda.

JEK (Justerat eget kapital per aktie)

Eget kapital i förhållande till antalet emitterade aktier på bokslutsdagen.

Kassaflöde per aktie

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital i förhållande till genomsnittligt antal aktier.

Omsättning per anställd

Nettoomsättning i förhållande till genomsnittligt antal anställda.

P/E

Aktiekursen på bokslutsdagen i förhållande till resultat per aktie.

P/JEK

Aktiekursen på bokslutsdagen multiplicerat med antalet emitterade aktier på bokslutsdagen i förhållande till eget kapital.

P/S

Aktiekurs på bokslutsdagen multiplicerat med genomsnittligt antal aktier i förhållande till nettoomsättningen.

Resultat per aktie

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt antal aktier.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat genom nettoomsättning.

Soliditet

Eget kapital, inklusive eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande
inflytande, i förhållande till balansomslutningen.

Skuldsättningsgrad

Genomsnittliga skulder i förhållande till genomsnittligt eget kapital och
innehav utan bestämmande inflytande.

Vinstmarginal

Resultat efter skatt genom nettomsättning.