Vitec (0580) 0.jpg

Finansiella mål och utfall

Vitec har en tillväxtorienterad strategi och söker kontinuerligt efter kompletterande förvärv. Den historiska tillväxten har uppgått till ca 25% per år i genomsnitt. Styrelsens mål är att hålla en rörelsemarginal om 15% samt fortsätta arbetet med fokus på kontinuerlig tillväxt.

Utfall

2012  

2013  

2014   

2015  

2016

Omsättnings-   
tillväxt 

8% 

-5%

32%

26% 

9%   

Rörelse-
marginal 

11% 

11% 

14%

16% 

13%

Definitioner av nyckeltal

Se en sammanställning av våra definitioner av ekonomiska nyckeltal .

IFRS

Koncernredovisningen för Vitec har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och den svenska redovisningslagen. Vitec övergick till att redovisa i enlighet med IFRS från och med den 1 januari 2005.