Finansiella mål

Vitec har en tillväxtorienterad strategi och söker kontinuerligt efter kompletterande förvärv. Den historiska tillväxten har uppgått till ca 25 % per år i genomsnitt. Styrelsens mål är att hålla en rörelsemarginal om 15 % samt fortsätta arbetet med fokus på kontinuerlig tillväxt.

Utfall

 

2012

2013

2014 

2015

2016

Omsättningstillväxt  

 

8 % 

-5 % 

32 % 

26 % 

9 % 

Rörelsemarginal

 

11 % 

11 % 

14 % 

16 % 

13 % 

Definitioner av nyckeltal

Se en sammanställning av våra definitioner av ekonomiska nyckeltal .

IFRS

Koncernredovisningen för Vitec har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och den svenska redovisningslagen. Vitec övergick till att redovisa i enlighet med IFRS från och med den 1 januari 2005.