ledningsgrupp180426.jpg

Koncernledning

Vid den verkställande direktörens sida finns koncernledningen som förutom VD består av CFO, M&A, VPO och IR-chef. Tillsammans ansvarar de för den dagliga verksamheten. Koncernledningen sammanträder normalt varje månad för att gå igenom föregående månads resultat, uppdatering av planer, riktlinjer, tillämpliga beslut samt diskutera strategiska frågor. Ett längre strategimöte hålls tillsammans med styrelsen varje år och därutöver sker möten vid behov. I enlighet med de riktlinjer som beslutats av styrelsen i Instruktionen om arbetsfördelning mellan styrelsen och VD beslutar koncernledningen gemensamt i frågor inom sitt kompetensområde som är av långsiktig och strategisk karaktär, såsom företagsutveckling, marknadsföring, finansiering, investeringar och miljöfrågor. Koncernledningen bereder också frågor som ska beslutas av styrelsen.
Lars Stenlund_201805.jpg

Lars Stenlund, VD

Grundare av Vitec (1985) tillsammans med Olov Sandberg. Filosofie doktor i tillämpad fysik (1987) vid Umeå universitet. Född 1958.
Styrelseledamot i Umeå universitet, Algoryx Simulation AB samt C4 Contexture AB.

Lars Eriksson_201805.jpg

Lars Eriksson, vice VD, M & A

Anställd sedan 2011. Civilingenjör Industriell Ekonomi (1979), Linköping. Född 1955.
Lång erfarenhet av affärsutveckling och bolagsförvärv.

Maria Kröger_201805.jpg

Maria Kröger, CFO

Anställd sedan 2011. Civilekonom, Handelshögskolan Umeå. Född 1968.
Tidigare auktoriserad revisor hos Ernst & Young AB.

Patrik Fransson_201805.jpg

Patrik Fransson, vice VD, IR-chef

Anställd sedan 2011. Systemutvecklare, Umeå universitet och MBA Executive program, Handelshögskolan Stockholm. Född 1966.
Tidigare erfarenhet: Logica Inc Outsourcing Director, CIO H&M och CEO CodeFactory AB.

 

Gert Gustafsson_201805.jpg

Gert Gustafsson, VPO

Anställd sedan 2017. Född 1973. Elektroingenjör, Högskolan Väst 1994 och Magister Företagsekonomi, Växjö Universitet 1998.

Tidigare erfarenhet: Olika ledande befattningar inom Ericsson i Sverige, Norden, USA och globalt. Senast ansvarig för Ericssons media services verksamhet i Norden.