EdelPhoto-0861 0.jpg

Koncernledning

Vid den verkställande direktörens sida finns koncernledningen som förutom CEO består av COO, Investor Relations, CFO, Head of Brand, Head of HR, CTO/CIO, M&A, Manager Financial Services & Integration samt samtliga VPO. Tillsammans ansvarar de för den dagliga koncerngemensamma verksamheten. Koncernledningen sammanträder normalt varje månad för att gå igenom föregående månads resultat, uppdatering av planer, riktlinjer samt för att diskutera strategiska frågor. Dessutom fattas beslut i koncernövergripande strategiska frågor som till exempel policyer, varumärke, kommunikation, hållbarhet och HR. Genom utskott bereds också frågor som ska beslutas av styrelsen. Beslut fattas i enlighet med de riktlinjer som beslutats av styrelsen i instruktionen om arbetsfördelning mellan styrelsen och CEO. I koncernledningen säkras ett gemensamt perspektiv och samordning i alla koncernövergripande frågor, i övrigt följer av Vitecs kultur att ett stort beslutsmandat ligger hos de enskilda affärsenheterna.

Olle Backman, CEO

Anställd sedan 2019. Född 1969.
Civilekonom Uppsala universitet, 1993. 
Tidigare erfarenhet: CFO Vitec, CEO Eitech AB, CEO Enycon AB, CFO Konftel AB samt mångårig erfarenhet av styrelsearbete.

Gert Gustafsson, COO

Anställd sedan 2017.  Född 1973.
Elektroingenjör, Högskolan Väst, 1994, Magister företagsekonomi, Växjö Universitet, 1998.
Tidigare erfarenhet: Vice President Operations, Vitec. Olika ledande befattningar inom Ericsson i Sverige, Norden och USA, senast som Managing Director Ericsson Broadcast & Media Services Norden.

Patrik Fransson, Investor Relations

Anställd sedan 2011. Född 1966.
Computer science, Umeå universitet, 1990,  MBA Executive program, Handelshögskolan Stockholm, 2006.
Tidigare erfarenhet: WM-data, Director Logica, CIO H&M och CEO CodeFactory AB.

Sara Nilsson, CFO

Anställd sedan 2014. Född 1970.
Civilekonom redovisning och finansiering, Umeå universitet, 1995.
Tidigare erfarenhet: Manager Group Finance, Vitec.  Flera tidigare uppdrag från både små och stora organisationer samt revisionsbranschen.

Anna-Karin Nilsson, Head of Brand

Anställd sedan 2020. Född 1967.
Fil kand. Informationslinjen Örebro universitet, 1991, MSc in Public Relations, Stirling University, 1992.
Tidigare erfarenhet: Vd och delägare Humbly/Plakat kommunikationsbyrå, Senior kommunikationsrådgivare, Gullers Grupp samt Brand Manager, Norrmejerier.

Anna Andersson, Head of HR

Anställd sedan 2017. Född 1974.
Magisterexamen i personal- och arbetslivsfrågor, Umeå universitet, 2000.
Tidigare erfarenhet: HR-chef inom SCA, PostNord och GE.

Jerker Vallbo, CIO/CTO

Anställd sedan 1988. Född 1964.
Ingenjör elektronik och mikrodatorteknik, Umeå universitet, 1985.
Tidigare erfarenhet: Forskningsingenjör Umeå universitet, mjukvaruutvecklare Vitec och Vd Vitec Energy.

Aleš Zobec, Head of M&A

Anställd sedan 2018. Född 1971.
Civilingenjör Teknisk Fysik, Chalmers Tekniska Högskola, 1996. Civilekonom, Göteborgs Universitet, 1997. DIC, Foundations of Advanced IT, Imperial College, 1996.
Tidigare erfarenhet: Vice Vd och Head of M&A, Malte Månson, Sr Vice President Central and Eastern Europe och Sr Vice President Business Development med flera roller i OneMed Group. Member Lifecycle Director, SATS. Strategikonsult McKinsey & Company samt Arkwright.

Karin Wendén, Manager Financial Services & Integration

Anställd sedan 2012. Född 1970.
Kandidatexamen med inriktning redovisning och finansiering, Umeå universitet, 1998.
Tidigare erfarenhet: Head of Accounting Sweden & Finance Integration, Vitec. Flera tidigare uppdrag från bland annat SCA, Norra Skogsägarna, Duroc och Resonia Leasing.

Kerstin Anderson, Vice President Operations

Anställd sedan 2018. Född 1964.
Civilekonom, Göteborgs Universitet, 1987. Innovation Management, Chalmers PE, 2001. Executive Management Program, Handelshögskolan i Stockholm EE, 2004. Digital Transformation, KTH ES, 2016.
Tidigare erfarenhet: Vice Vd & CFO IL Recycling AB. Olika ledande befattningar inom Ericsson, senast som Director Business Applications, Ericsson Enterprise samt Vd för Ericsson Business Innovation AB. Mångårig erfarenhet av styrelsearbete.

Kim Møller Jensen, Vice President Operations

Anställd sedan 2016. Född 1972.
Civilingenjör i matematik, IT och ekonomi, Syddansk Universitet, 1995. Executive MBA, INSEAD, 2012. Board Certificate, Board Assure Institute, 2018.
Tidigare erfarenhet: Vice President Operation i Vitec, flera Vd-roller i Vitecs affärsenheter. Flera Vice president, Vd- och CIO-roller i både stora och medelstora företag inom IT.

Sten Stockmann, Vice President Operations

Anställd på Vitec sedan 2021. Född 1972.
Diplomingenjör, produktionsekonomi, Tekniska Högskolan i Helsingfors, 1999.
Tidigare erfarenhet: Vd Linkkerbus, Vice President samt flera ledande befattningar inom Murata. Lång erfarenhet inom elektronik- och informationsteknologibranschen.

Svein Roger Westengen, Vice President Operations

Anställd sedan 2014. Född 1969.
Dataingenjör, Gjøvik Ingeniørhøgskole, 1991. Högskoleexamen ekonomi, Høgskolen i Buskerud, 1997. MBA i strategisk ledning, Norges handelshøyskole NHH, 2001.
Tidigare erfarenhet: Vd Vitec Autodata AS. Vd Vitec Megler AS. Olika ledande befattningar inom Ericsson och EVRY.