EdelPhoto-0861 0.jpg

Koncernledning

Vid den verkställande direktörens sida finns koncernledningen som förutom Vd består av CFO, IR Officer, och COO. Tillsammans ansvarar de för den dagliga verksamheten. Koncernledningen sammanträder normalt varje månad för att gå igenom föregående månads resultat, uppdatering av planer, riktlinjer, tillämpliga beslut samt diskutera strategiska frågor. Ett längre strategimöte hålls tillsammans med styrelsen varje år och därutöver sker möten vid behov. I enlighet med de riktlinjer som beslutats av styrelsen i Instruktionen om arbetsfördelning mellan styrelsen och Vd beslutar koncernledningen gemensamt i frågor inom sitt kompetensområde som är av långsiktig och strategisk karaktär, såsom företagsutveckling, marknadsföring, finansiering, investeringar och miljöfrågor. Koncernledningen bereder också frågor som ska beslutas av styrelsen.
Lars Stenlund_201805.jpg

Lars Stenlund, CEO

Grundare av Vitec (1985) tillsammans med Olov Sandberg. Filosofie doktor i tillämpad fysik (1987) vid Umeå universitet. Född 1958. Styrelseledamot i Umeå universitet, Umeå universitet Holding AB och Treac AB.

Olle_BAckman.jpg

Olle Backman, CFO

Civilekonom Uppsala Universitet (1994). Född 1969.

Tidigare erfarenhet: Vd och koncernchef för Eitech AB. Flera tidigare uppdrag som vd, CFO och styrelsemedlem.

Patrik Fransson_201805.jpg

Patrik Fransson, Investor Relations

Anställd sedan 2011. Systemutvecklare, Umeå universitet och MBA Executive program, Handelshögskolan Stockholm. Född 1966.

Tidigare erfarenhet: Logica Inc Outsourcing Director, CIO H&M och CEO CodeFactory AB.

 

Gert Gustafsson_201805.jpg

Gert Gustafsson, COO

Anställd sedan 2017.  Elektroingenjör, Högskolan Väst 1994, Magister företagsekonomi, Växjö Universitet 1998. Född 1973.

Tidigare erfarenhet: Vice President Operations, VPO, Vitec. Olika ledande befattningar inom Ericsson i Sverige, Norden och USA, senast som Managing Director Ericsson Broadcast & Media Services Norden.