ledningsgrupp171228_2.jpg

Koncernledning

Vid den verkställande direktörens sida finns koncernledningen som förutom VD består av CFO, COO och ansvarig för M&A. Tillsammans ansvarar de för den dagliga verksamheten. Koncernledningen sammanträder normalt varje månad för att gå igenom föregående månads resultat, uppdatering av planer, riktlinjer, tillämpliga beslut samt diskutera strategiska frågor. Ett längre strategimöte hålls tillsammans med styrelsen varje år och därutöver sker möten vid behov. I enlighet med de riktlinjer som beslutats av styrelsen i Instruktionen om arbetsfördelning mellan styrelsen och VD beslutar koncernledningen gemensamt i frågor inom sitt kompetensområde som är av långsiktig och strategisk karaktär, såsom företagsutveckling, marknadsföring, finansiering, investeringar och miljöfrågor. Koncernledningen bereder också frågor som ska beslutas av styrelsen.
Lars Stenlund_ledning.jpg

Lars Stenlund, VD

Grundare av Vitec (1985) tillsammans med Olov Sandberg. Filosofie doktor i tillämpad fysik (1987) vid Umeå universitet. Född 1958.
Styrelseledamot i Umeå universitet, Algoryx Simulation AB samt C4 Contexture AB.

Lars Eriksson_ledning.jpg

Lars Eriksson, vice VD, M & A

Anställd sedan 2011. Civilingenjör Industriell Ekonomi (1979), Linköping. Född 1955.
Lång erfarenhet av affärsutveckling och bolagsförvärv.

Maria_Kroger_ledning_2.jpg

Maria Kröger, CFO

Anställd sedan 2011. Civilekonom, Handelshögskolan Umeå. Född 1968.
Tidigare auktoriserad revisor hos Ernst & Young AB.

Patrik Fransson_ledning.jpg

Patrik Fransson, vice VD, IR-chef

Anställd sedan 2011. Systemutvecklare, Umeå universitet och MBA Executive program, Handelshögskolan Stockholm. Född 1966.
Tidigare erfarenhet: Logica Inc Outsourcing Director, CIO H&M och CEO CodeFactory AB.