styrelsen7.jpg

Styrelse och CEO

Styrelsens uppdrag är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter. Styrelsearbetet styrs av gällande lagar och rekommendationer samt av styrelsens arbetsordning som innehåller regler för arbetsfördelning mellan styrelse och CEO, ekonomisk rapportering, investeringar och finansiering. Arbetsordningen fastställs årligen på konstituerande styrelsemöte i direkt anslutning till årsstämman.
Lars Stenlund_201805.jpg

Lars Stenlund, Styrelseordförande

Grundare av bolaget tillsammans med Olov Sandberg, 1985. Anställd 1985-2021. Vd 1990-2021. Styrelseledamot 1985-2009. Styrelseordförande sedan 2021. Född 1958.
Filosofie doktor i tillämpad fysik vid Umeå universitet, 1987.
Styrelseledamot i Umeå Universitet Holding AB, Treac AB. Tidigare Lektor vid Umeå universitet.
Innehav i Vitec: 1 470 000 A-aktier, 112 280 B-aktier inklusive närstående. Inga konvertibler. Teckningsoptioner avseende 10 000 B-aktier.

Crister Stjernfelt_201805.jpg

Crister Stjernfelt

Styrelseledamot sedan 2009. Ordförande 2013-2021. Född 1943.
Ekonomistudier vid Stockholms universitet.
Styrelseordförande för AcelQ AB och Ariser AB. Tidigare Vd och Koncernchef för WM-Data AB samt Vd för Logica AB.
Innehav i Vitec: 8 000 B-aktier, inga konvertibler.

Anna Valtonen_201805.jpg

Anna Valtonen

Styrelseledamot sedan 2012. Född 1974.
PhD. Department of industrial and Strategic Design, Helsingfors, 2007.
Professor i Strategisk design, Aalto Universitet. Tidigare Vicerektor för Aalto universitet och dekan för Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur. Professor och rektor för Designhögskolan i Umeå, samt industridesign bland annat Head of Design Research & Foresight, Nokia. Styrelseordförande för Designmuseet i Helsingfors och Kalevala Jewelry. Innehar även ett flertal internationella uppdrag och styrelseposter.
Innehav i Vitec: inga aktier, inga konvertibler.

Birgitta Johansson Hedberg_201805.jpg

Birgitta Johansson-Hedberg

Styrelseledamot sedan 2011. Född 1947.
Fil.kand. Psykologexamen vid Lunds universitet, 1972.
Styrelseordförande för Sörmlands Sparbank. Styrelseledamot i Hedberg Ekologkonsult AB och Sparbankernas ägareförening. Tidigare Vd för Lantmännen, Föreningssparbanken och Liber.
Innehav i Vitec: 7 500 B-aktier, inga konvertibler.

Jan Friedman_201805.jpg

Jan Friedman

Styrelseledamot sedan 2010. Född 1952.
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm 1978.
Styrelseordförande för IFITAB Holding AB. Styrelseledamot i Agora Networks Oy. Mångårig erfarenhet från diverse Vd-, styrelse- och rådgivningsuppdrag.
Innehav i Vitec: 13 236 B-aktier genom bolag, inga konvertibler.

Kaj Sandart_201805.jpg

Kaj Sandart

Styrelseledamot sedan 1998. Född 1953.
Civilingenjör, KTH 1977.
Director i Hallvarsson & Halvarsson Group. Styrelseledamot i Vallabacken Invest AB och Milox AB, samt i föreningen Baltic Deepwater Life med dess dotterbolag. Tidigare Kommunikationsdirektör för ÅF (numera AFRY) och CEO för Svensk Energiförsörjning AB.
Innehav i Vitec: 116 000 B-aktier inklusive närstående.

Olle_Backman_1A.jpg

Olle Backman, CEO

CEO sedan 2021. CFO 2019-2021. Anställd sedan 2019.  Född 1969.
Civilekonom, Uppsala universitet 1993.
Tidigare erfarenhet: CEO Eitech AB, CEO Enycon AB, CFO Konftel AB samt mångårig erfarenhet av styrelsearbete.
Innehav i Vitec: 35 000 B-aktier, 515 B-aktier genom konvertibler, teckningsoptioner avseende 20 000 B-aktier.