styrelsen7.jpg

Styrelse och VD

Styrelsens uppdrag är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter. Styrelsearbetet styrs av gällande lagar och rekommendationer samt av styrelsens arbetsordning som innehåller regler för arbetsfördelning mellan styrelse och VD, ekonomisk rapportering, investeringar och finansiering. Arbetsordningen fastställs årligen på konstituerande styrelsemöte i direkt anslutning till årsstämman.
Crister Stjernfelt_201805.jpg

Crister Stjernfelt, Ordförande

Ekonomistudier vid Stockholms universitet. Bromma, född 1943.
Styrelsens ordförande sedan 2013, styrelseledamot sedan 2009.
Styrelseordförande i AcelQ AB och Umeå Datakonsulter AB. Styrelseledamot i Carmenta AB. Tidigare VD och koncernchef i WM-Data AB samt VD i Logica AB.
Oberoende i förhållande till Vitec och huvudaktieägare.
Innehar 8 000 B-aktier.

Anna Valtonen_201805.jpg

Anna Valtonen

PhD. från Department of Industrial and Strategic Design, Helsingfors, 2007. Helsingfors, född 1974.
Styrelseledamot sedan 2012.
Leder idag Aalto Universitetets högskola för konst, design och arkitektur i Helsingfors, Finland samt är vicerektor för Aalto Universitet. Tidigare professor och rektor för Designhögskolan i Umeå (2009-2014) Innan dess industridesign bl.a. inom Nokia (1997-2009) och där senast som Head of Design Research & Foresight. Innehar även ett flertal internationella uppdrag och styrelseposter.
Oberoende i förhållande till Vitec och huvudaktieägare.
Innehar inga aktier i bolaget.

Birgitta Johansson Hedberg_201805.jpg

Birgitta Johansson-Hedberg

Fil kand, Psykologexamen 1972, Lunds universitet. Lidingö, född 1947.
Styrelseledamot sedan 2011.
Styrelseordförande i Sörmlands Sparbank. Styrelseledamot i Copenhagen Economics A/S och Hedberg Ekologkonsult AB. Tidigare VD för Lantmännen, Föreningssparbanken och Liber.
Oberoende i förhållande till Vitec och huvudaktieägare.
Innehar 7 500 B-aktier.

Jan Friedman_201805.jpg

Jan Friedman

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm 1978. Stockholm, född 1952.
Styrelseledamot sedan 2010.
Styrelseordförande i Sportamore AB (publ), Nordic Public Affairs AB, Moment Group AB, Grönklittsgruppen AB samt Ticmate AB. Styrelseledamot i Malux AB. Mångårig erfarenhet från diverse VD-, styrelse- och rådgivningsuppdrag.
Oberoende i förhållande till Vitec och huvudaktieägare.
Innehar 258 650 B-aktier genom bolag.

Kaj Sandart_201805.jpg

Kaj Sandart

Civilingenjör, KTH 1977. Stockholm, född 1953.
Styrelseledamot sedan 1998.
Director i Hallvarsson & Halvarsson Group samt suppleant i Milox AB. Styrelseledamot i  föreningen Baltic Sea Action Group Sweden. Tidigare kommunikationschef i ÅF och VD i Svensk Energiförsörjning.
Oberoende i förhållande till Vitec och huvudaktieägare.
Innehar 121 000 B-aktier (inklusive familj).

Lars Stenlund_201805.jpg

Lars Stenlund, CEO

Filosofie doktor i tillämpad fysik (1987) vid Umeå universitet. Umeå, född 1958.  
Grundare 1985 och VD sedan 1990. 
Styrelseledamot i Umeå universitet, Umeå Universitet Holding AB, Algoryx Simulation AB samt C4 Contexture AB. Tidigare verksam vid Umeå universitet. 
Innehar 1 570 000 A-aktier, 177 280 B-aktier (inklusive familj).