Valberedning

Valberedningens huvuduppgift är att till årsstämman föreslå kandidater för val till styrelsen och styrelsens ordförande samt i samråd med revisionsutskottet föreslå kandidater för val till revisorer.

Valberedningens arbete ska präglas av öppenhet och diskussion för att åstadkomma en välbalanserad styrelse. Valberedningen har tagit del av den styrelseutvärdering som utförts. Valberedningen har också till uppgift att ta fram förslag avseende ordförande vid årsstämman, förslag om styrelsens arvodering och eventuell arvodering till utskott/kommittéer samt arvodering till revisorerna.

Årsstämman 2017 beslutade att de tre största aktieägarna skulle få utse varsin ledamot i valberedningen. Det beslutades även att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt tre ledamöter. Valberedningens ledamöter inför årsstämman den 23 april 2018 är:

  • Crister Stjernfelt, Styrelseordförande Vitec
  • Jerker Vallbo, CTO Vitec
  • Lars Stenlund, VD Vitec
  • Olov Sandberg

Valberedningen har haft ett sammanträde inför årsstämman 2018. Ingen ersättning har utgått för arbetet i valberedningen.

Kontakt

Aktieägare är välkomna med förslag och synpunkter till Valberedningen på e-post valberedningen@vitec.se eller per post under adress Valberedningen, Vitec Software Group, Tvistevägen 47 A, 907 29 Umeå.

Valberedning

Crister_Stjernfelt_250.jpg
Crister Stjernfelt Styrelseordförande Vitec