Valberedning

Valberedningens huvuduppgift är att till årsstämman föreslå kandidater för val till styrelsen och styrelsens ordförande samt i samråd med revisionsutskottet föreslå kandidater för val till revisorer.

Valberedningens arbete ska präglas av öppenhet och diskussion för att åstadkomma en välbalanserad styrelse. Valberedningen har tagit del av den styrelseutvärdering som utförts. Valberedningen har också till uppgift att ta fram förslag avseende ordförande vid årsstämman, förslag om styrelsens arvodering och eventuell arvodering till utskott/kommittéer samt arvodering till revisorerna.

Årsstämman 2022 beslutade att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och två till tre ytterligare ledamöter. Det beslutades även att de tre röstmässigt största aktieägarna ska få utse en ledamot vardera till valberedningen.

Läs mer:   Instruktion till  valberedningen

Kontakt

Aktieägare är välkomna med förslag och synpunkter till Valberedningen på e-post valberedningen@vitecsoftware.com eller per post under adress Valberedningen, Vitec Software Group, Tvistevägen 47 A, 907 29 Umeå.