Stockholm (71) 0.jpg

Affärsmodell och tillväxtstrategi

Hög andel repetitiva intäkter

Vår affärsmodell bygger på en hög andel repetitiva intäkter. Det ger oss stabila och förutsägbara kassaflöden som skapar förutsättningar att agera långsiktigt. Vi blir också mindre känsliga för tillfälliga svackor inom enskilda bolag. Numera levereras programvarornas funktioner allt oftare över internet via molnbaserade tjänster. Det medför att vårt erbjudande utökas till att även omfatta drift och lagring. När traditionell licensförsäljning ersätts av en abonnemangsmodell (SaaS) ökar både rörelsemarginalen och andelen repetitiva intäkter. För kunden innebär det låga investeringskostnader och att kostnader för utveckling, drift, underhåll, uppgradering och support ingår i det löpande avtalet. Ett tryggt helhetserbjudande till en känd kostnad.

Tillväxt genom förvärv

Vitec växer genom förvärv av välskötta programvarubolag inom vertikala marknader i Norden. Det är mogna företag med mogna produkter på mogna marknader, därmed är den organiska tillväxten relativt låg. Vi är en industriell aktör som agerar långsiktigt  och behåller de förvärvade bolagen i koncernen. Det kräver en noggrann förvärvsprocess och en ansvarstagande hantering av bolagen.

Förvärva

I Vitec har vi en mångårig erfarenhet och kompetens inom utveckling, försäljning och support av nischade programvaror. Det gör det möjligt att identifiera förvärvsobjekt som utifrån flera viktiga aspekter ligger helt i linje med vår strategi. Runt om i Norden har vi löpande ett hundratal programvarubolag som intressanta prospekt. De förvärv som sker inom våra befintliga vertikaler bidrar till ökade marknadsandelar, medan förvärv i för oss helt nya branscher leder till en ökad riskspridning i koncernen. En avgörande faktor i beslutsprocessen är att förvärvet ska bidra till att vinsten per aktie ökar i koncernen. Därför är det viktigt att bolagen har en god lönsamhet och positiva kassaflöden. Vi lägger också mycket tid och engagemang på personliga möten med människorna i företagen innan vi beslutar oss för ett förvärv. Eftersom vi köper bolag för att behålla dem i koncernen är det viktigt att vara överens om grundläggande värderingar, affärsmodell och strategier.

Förädla

De förvärvade bolagen är lönsamma och välskötta företag. Efter förvärvet är det därför viktigt att bibehålla den välfungerande verksamheten och den viktiga lokala branschkunskapen. Den lokala ledningen backas upp av processer och infrastruktur som finns i koncernen. Samtliga bolag följs upp med gemensamma nyckeltal som styr den strategiska inriktningen mot en hög andel repetitiva intäkter och fokus på goda kassaflöden. I koncernen har vi även gemensamma principer för hur produktuveckling ska planeras och genomföras för att vårt erbjudande ska vara relevant även i framtiden. Det decentraliserade ledarskapet förutsätter att de lokala ledarna är familjära med och agerar utifrån koncernens strategier och företagskultur.

Strategi för varumärke och produkter vid förvärv

Alla verksamheter inom koncernen ska bidra till att stärka varumärket Vitec. Som regel lägger vi till Vitec i bolagsnamnet på förvärvade bolag och går successivt över till Vitec som enda logotyp. Vi behåller produkternas namn som kommuniceras till marknaden tillsammans med varumärket Vitec. Förvärv kan innebära att vi inom en bransch erbjuder produkter med delvis överlappande funktionalitet eller till och med konkurrerande produkter. När det sker så gör vi inga omedelbara förändringar. Vid senare nyutveckling utvärderar vi däremot möjligheten att skapa komponenter med stöd till alla produktlinjer. På så sätt initieras en process för att framtidssäkra produkterna och skapa en ny gemensam produktlinje för alla kunder inom den specifika branschen.

Hållbart företagande

Våra programvaror möjliggör ofta en ökad effektivitet och minskad energi- och pappersanvändning för våra kunder, till exempel genom mobila lösningar och e-signatur. En viktig del av vår verksamhet omfattar drift av datahallar för egna och kunders programvaror. Här strävar vi efter att använda 100 % förnybar energi och att nyttja våra resurser effektivt. Exempelvis använder vi så kallad frikyla vilket innebär att vi under vinterhalvåret tar till vara den naturliga kylan i uteluften. Vi använder även till största delen servervirtualisering som ger en lägre energiförbrukning och minskad förbrukning av hårdvara. Att använda modern teknik möjliggör också ett rationellt arbetssätt och en mer hållbar situation för både medarbetare och klimat. Ett exempel är våra videokonferensanläggningar och webinars som innebär färre resor. Ett annat är funktionen säkra utskrifter i våra kontorsskrivare som både ger en ökad säkerhet och en minskad åtgång av papper och färgpatroner.