Stockholm (71) 0.jpg

Affärsmodell och tillväxtstrategi

Hög andel repetitiva intäkter

Vår affärsmodell bygger på en hög andel repetitiva intäkter. Det ger oss stabila och förutsägbara kassaflöden som skapar förutsättningar att agera långsiktigt. Koncernen blir också mindre känslig för tillfälliga svackor inom enskilda bolag. Programvarorna levereras i allt högre grad som molnbaserade abonnemang. För kunderna innebär det låga investeringskostnader och att kostnader för utveckling, drift, underhåll, uppgradering och support ingår i det löpande avtalet. De får ett tryggt helhetserbjudande till en känd kostnad.

Tillväxt genom förvärv

Vitec är en industriell aktör som har ett långsiktigt perspektiv. Vi växer främst genom förvärv av välskötta programvarubolag inom vertikala marknader i Norden. Vi förvärvar etablerade företag med erkända produkter på mogna marknader, därmed är koncernens organiska tillväxt relativt låg. Förvärvsarbetet styrs av ett antal specifika kriterier vilka helt avgör om bolagen passar in i Vitec.

Förvärva

I Vitec har vi mångårig erfarenhet och hög kompetens inom utveckling, försäljning och support av nischade programvaror. Det gör att vi kan identifiera förvärvsobjekt som ligger helt i linje med vår strategi utifrån flera viktiga aspekter. En avgörande faktor är att förvärvet ska bidra till att koncernens vinst per aktie ökar. Det är därför viktigt med god lönsamhet och positiva kassaflöden. De förvärv som sker i våra befintliga vertikaler bidrar till ökade marknadsandelar medan förvärv inom nya områden leder till en ökad riskspridning. På prospektlistan har vi löpande ett hundratal intressanta programvarubolag. Innan vi beslutar oss för ett förvärv lägger vi mycket tid och engagemang på personliga möten med människorna i bolagen. Det är viktigt att vi är överens om grundläggande värderingar, affärsmodell och strategier eftersom förvärven sker utifrån att bolagen ska stanna kvar i koncernen.

Förädla

De förvärvade bolagen är lönsamma och välskötta företag. Efter förvärvet är det därför viktigt att behålla den välfungerande verksamheten och den viktiga lokala branschkunskapen. Den lokala ledningen backas upp av processer och infrastruktur som finns i koncernen. Samtliga bolag följs upp med gemensamma nyckeltal som styr den strategiska inriktningen mot en hög andel repetitiva intäkter och fokus på goda kassaflöden. I koncernen har vi även gemensamma principer för hur produktutveckling ska planeras och genomföras för att vårt erbjudande ska vara relevant även i framtiden. Det decentraliserade ledarskapet förutsätter att alla ledare har förstått och agerar utifrån koncernens strategier och företagskultur.

Strategi för varumärke och produkter vid förvärv

Alla verksamheter inom koncernen bidrar till att stärka varumärket Vitec. Som regel lägger vi till Vitec i bolagsnamnet på förvärvade bolag och går successivt över till Vitec som enda logotyp. Vi behåller produkternas namn och de kommuniceras till marknaden tillsammans med varumärket Vitec. Förvärv kan innebära att vi inom en bransch erbjuder produkter med delvis överlappande funktionalitet eller till och med konkurrerande produkter. Vi gör då inga omedelbara förändringar utan utvärderar istället vid kommande nyutveckling om det finns möjlighet att skapa komponenter med stöd till alla produktlinjer. På så sätt startas ett arbete för att framtidssäkra produkterna och skapa en ny gemensam produktlinje för alla kunder inom den specifika branschen.