Stockholm (71) 0.jpg

Affärsmodell och tillväxtstrategi

Hög andel repetitiva intäkter

Vår affärsmodell bygger på att skapa en hög andel repetitiva intäkter. Programvarorna levereras via internet som ett abonnemang. Det ger oss stabila och förutsägbara kassaflöden som skapar förutsättningar att agera långsiktigt. Koncernen blir också mindre känslig för tillfälliga svackor inom enskilda affärsenheter. För kunderna innebär det låga investeringskostnader, att det är enkelt att komma igång och börja använda programvaran samt en långsiktig trygghet i att de snabbt får tillgång till uppgraderingar och nya funktioner.

Tillväxt genom förvärv

Vitec är en industriell aktör med ett långsiktigt perspektiv. Vår tillväxt sker främst genom bolagsförvärv. De förvärvade bolagen är välskötta vertikala programvarubolag med erkända produkter på mogna marknader. Förvärvsarbetet styrs av ett antal specifika kriterier som helt avgör om bolagen passar in i Vitec. Exempel på ett sådant kriterium är att bolagen erbjuder programvaror i form av standardiserade egenutvecklade produkter till en vertikal marknad. Ett annat kriterium är att förvärvet direkt ska bidra till att koncernens vinst per aktie ökar. Det är därför viktigt att bolagen har god lönsamhet och positiva kassaflöden vid förvärvstillfället. Vi investerar inte i framtida förväntningar. Vår prospektlista består löpande av ett hundratal intressanta programvarubolag.

Förvärva

I Vitec har vi mångårig erfarenhet och hög kompetens inom utveckling, försäljning och support av vertikala programvaror. Det gör att vi kan identifiera förvärvsobjekt som ligger helt i linje med vår strategi utifrån våra kriterier. De förvärv som genomförs i våra befintliga vertikaler bidrar till ökade marknadsandelar medan förvärv inom nya områden leder till en ökad riskspridning. Innan vi beslutar oss för ett förvärv lägger vi mycket tid och engagemang på personliga möten med människorna i bolagen. Det är viktigt att vi är överens om grundläggande värderingar, affärsmodell och strategier eftersom förvärven görs utifrån att bolagen ska stanna kvar i koncernen.

Förädla

De förvärvade bolagen är lönsamma och välskötta företag. De har en väl fungerande verksamhet och värdefull branschkunskap inom sin nisch. De förändringar vi inför efter förvärvet görs i lagom takt och i tät dialog med den lokala ledningen som också backas upp av koncernens processer och infrastruktur. Alla bolag följs upp med gemensamma nyckeltal som styr den strategiska inriktningen mot en hög andel repetitiva intäkter och fokus på goda kassaflöden. I koncernen har vi även gemensamma principer för hur produktutveckling ska planeras och genomföras för att vårt erbjudande ska vara relevant även i framtiden. Det decentraliserade beslutsfattandet förutsätter att alla ledare har förstått och agerar utifrån koncernens strategier och företagskultur.

Strategi för varumärke och produkter vid förvärv

Alla verksamheter inom koncernen bidrar till att stärka varumärket Vitec. Vi lägger till Vitec i det juridiska bolagsnamnet på förvärvade bolag och går successivt över till Vitec som enda logotyp. Vi behåller produkternas namn och de kommuniceras till marknaden tillsammans med varumärket Vitec. Förvärv kan innebära att vi inom en nisch erbjuder produkter med delvis överlappande funktionalitet eller till och med konkurrerande produkter. Vi gör då inga omedelbara förändringar utan utvärderar vid kommande nyutveckling om det finns möjlighet att skapa komponenter med stöd till alla produktlinjer. På så sätt startas ett arbete för att framtidssäkra produkterna och skapa en ny gemensam produktlinje för alla kunder inom den specifika nischen.

Våra leverantörer

En väl fungerande inköpsprocess är viktig för att få kostnadseffektiva inköp och för att säkerställa att leverantörerna lever upp till våra hållbarhetskrav. Vi har en uppförandekod som vägleder oss i våra relationer med leverantörer, den omfattar bland annat frågor som antikorruption, mänskliga rättigheter och intressekonflikter. Bland de leverantörer som uppfyller kraven sker valet sedan på affärsmässiga grunder.