Hållbarhet

Hållbarhetsarbetet i Vitec utgår från vårt varumärkeslöfte: To rely on - Today and Tomorrow och från social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Vi ska vara en möjliggörare för dagens behov utan att kommande generationers möjligheter äventyras. Vi vägleds av FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling och vill bidra till att de nås. Produkterna är vår grund och det viktigaste bidraget i vårt hållbarhetsarbete. De bidrar till ökad hållbarhet genom att stödja nödvändiga funktioner i samhället samt möjliggör effektivare processer hos våra kunder som i många fall leder till minskad resursanvändning.

Hållbarhetspolicy

hallbarhetspolicy.jpg

Social hållbarhet

Våra interna och externa relationer grundar sig på öppenhet och förtroende. Produkterna är grunden i vår verksamhet, de präglar vår kultur och vår syn på ledarskap och medarbetarskap.

Ekonomisk hållbarhet

Vår affärsmodell är ekonomiskt hållbar och skapar förutsättningar att agera långsiktigt. Den bygger på att erbjuda programvaror enligt en abonnemangsmodell. För kunden innebär det ett tryggt erbjudande och för oss ger det stabila och förutsägbara kassaflöden med repetitiva intäkter.

Ekologisk hållbarhet

Våra produkter effektiviserar och digitaliserar våra kunders processer. Genom produkterna har vi möjlighet att skapa förutsättningar för en ökad resurseffektivitet och en minskad klimatpåverkan. Vi vill ständigt förbättra vår egen verksamhet genom hållbart och effektivt användande av alla resurser.

Olle_Backman_1.jpg

Så här ser Vitec på hållbart företagande

Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Våra standardiserade programvaror kan användas av alla företag och organisationer inom en specifik nisch, det är effektivt och långsiktigt hållbart.

Hållbarhet är en del av det löpande arbetet i Vitec och drivs decentraliserat på samma sätt som övrig operativ verksamhet. Arbetet följs upp av koncernledningen utifrån våra övergripande fokusområden som uppdateras varje år i samband med budgetprocessen.

Produkterna är vår grund och det viktigaste bidraget i vårt hållbarhets-arbete. De stödjer nödvändiga funktioner i samhället och möjliggör effektivare processer hos våra kunder som i många fall leder till minskad resursanvändning.

Hållbarhetspolicyn beskriver vår syn på hållbart företagande och hur vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter. På så sätt skapar vi förutsättningar att varje dag och i varje relation leva upp till vårt varumärkeslöfte: To rely on – Today and Tomorrow.

/ Olle Backman, VD