Hållbarhet

Vad innebär hållbarhet för Vitec?

Vitec Software Group utvecklar och levererar standardiserade programvaror för olika nischer. Våra produkter är kritiska i våra kunders verksamheter och bidrar till att upprätthålla viktiga funktioner i samhället. Det är därför vi behöver ha ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör, vilket är tydligt uttryckt i vårt varumärkeslöfte; To rely on – today and tomorrow. 

 Hållbarhet, definierad i ekologiska, sociala och ekonomiska termer, är grundläggande för vår framgång. Vi är övertygade om att hållbarhet, som en integrerad del av affärsmodellen och kulturen, är en förutsättning för att skapa långsiktigt värde och förbli konkurrenskraftiga och relevanta för kunder, som arbetsgivare och som en del av samhället.  

Vi skapar positiva effekter i samhället och minskar riskerna för Vitec, våra kunder och samhället genom våra produkter, en ansvarsfull verksamhet och våra medarbetares expertis och kreativitet. Vi ska fungera som en möjliggörare för dagens behov, utan att äventyra framtida generationers möjligheter. Vi vägleds av Parisavtalet, europeiska gröna given, FN:s Agenda 2030 och Globala målen för hållbar utveckling, och strävar efter att bidra till att uppnå dessa mål.  

Hållbarhet - en drivkraft i utvecklingen av våra produkter 

Vitec har ett entreprenörsdrivet förhållningssätt till hållbarhet. Vi omvandlar utmaningar till möjligheter genom att ta initiativ, visa ansvar och göra hållbarhetsfrågor till en drivkraft i utvecklingen av våra produkter och den egna verksamheten. Arbetet är en kontinuerlig resa i dialog med medarbetare, kunder, partners och andra intressenter. Vi lyssnar, lär, delar kunskap och arbetar tillsammans för att uppnå förbättringar, steg för steg.  

För att fokusera hållbarhetsarbetet till de områden där vår verksamhet har störst påverkan och där vi bedömer att vi kan göra störst skillnad har koncernledningen tagit fram fyra fokusområden. De är även kopplade till de Globala målen och har tydliga nyckeltal och aktiviteter uppsatta för att vi ska kunna följa upp våra resultat. 

Våra fokusområden

Enabling products

Vi utvecklar och tillhandahåller programvara för att möjliggöra ett mer effektivt, hållbart, motståndskraftigt och inkluderande samhälle där säker och tillförlitlig drift med höga krav på dataetik är en avgörande faktor.
Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina ambitioner genom nära samarbete, innovationer och fortlöpande investeringar.

Empowered people

För att nå framgång är Vitec beroende av motiverade och delaktiga medarbetare med de kunskaper och färdigheter som krävs för att ständigt utveckla verksamheten. Medarbetare som kan vara stolta över hur deras arbete bidrar till samhällsnytta.

Vi tror på korta beslutsvägar, frihet under ansvar och kontinuerlig kompetensutveckling för att möjliggöra för varje individ att nå sin fulla potential. Vi tror på mångfald, lagarbete och sund arbetsmiljö för ökad arbetsglädje och goda resultat.

Reduced footprint

Vi är fast beslutna att minimera vår påverkan på klimatet och miljön, och denna inställning genomsyrar alla våra beslut.

Vi åstadkommer detta genom att hela tiden öka resurseffektiviteten, minska avfallet och göra klimat- och miljövänliga inköp. Vi ersätter också fossila bränslen med bränslen från förnybara energikällor, optimerar vårt resande och underlättar användningen av allmänna kommunikationsmedel.

Responsible growth

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och stärka vår verksamhet och våra arbetssätt, baserat på förtroende, transparens, integritet och faktasökande.

Det gemensamma varumärket Vitec, vår affärsmodell och fokus på långsiktig tillväxt ger stabilitet och möjliggör hållbara investeringar i våra produkter. Lika viktig för att upprätthålla en ansvarsfull tillväxt är vår decentraliserade modell för hur vi arbetar, styr, följer upp och hanterar risker i vår verksamhet. Vårt varumärkeslöfte To rely on – today and tomorrow, våra värderingar och uppförandekod ger oss värdefull vägledning i att agera på ett etiskt och hållbart sätt.

Vi väljer leverantörer som agerar professionellt och korrekt. Vår långsiktighet vid förvärv bidrar också till vårt samhällsansvar, eftersom vi förvärvar välskötta bolag vars verksamhet och produkter framtidssäkras när bolaget blir en del av Vitec-koncernen.