1 november 2017

Vitec Software Group AB: Valberedning inför årsstämma i Vitec 2018 utsedd

I enlighet med beslut vid årsstämman för Vitec Software Group AB (publ) den 25 april 2017 har bolagets tre största aktieägare per den 31 augusti 2017 erbjudits att utse varsin ledamot i valberedningen inför årsstämman 2018. Därutöver ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Valberedningens uppgifter är att, i förekommande fall, lämna förslag till årsstämman om val av stämmoordförande, ordförande i styrelsen och övriga ledamöter i styrelsen samt revisor. Valberedningen lämnar också förslag till styrelse- och revisionsarvoden.

Följande valberedning har bildats:
Olov Sandberg (valberedningens ordförande)
Lars Stenlund
Jerker Vallbo
Crister Stjernfelt (styrelseordförande)

Den 31 augusti 2017 representerade ovanstående valberedning tillsammans mer än 58 % av rösterna i Vitec Software Group AB (publ).

Aktieägare som önskar lämna förslag till Valberedningen ombeds att göra detta senast den 12 mars 2018 via E-post till valberedningen@vitec.se eller per post till adress: Valberedningen, Vitec Software Group, Tvistevägen 47A, 907 29 Umeå.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på www.vitecsoftware.com. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har konstituerats, vilket normalt sker i september eller oktober varje år.

För mer information, kontakta
Patrik Fransson, Investor Relations
patrik.fransson@vitec.se
+46-76-9428597

Disclaimer
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 1 november 2017 kl 13:00.

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 600 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 675 Mkr år 2016. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.