20 oktober 2017

Vitec Software Group AB: Vitec delårsrapport januari - september 2017

Stärkt kassaflöde men ökade avskrivningar belastar resultatet

Sammanfattning av perioden januari-september 2017

 • Nettoomsättning 608 Mkr (483)
 • Resultat efter finansnetto 69,5 Mkr (57,6)
 • Rörelsemarginal 12,4 % (13,0)
 • Vinst per aktie före utspädning 1,83 kr (1,56)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 162,9 Mkr (123,8)

Sammanfattning av perioden juli-september 2017

 • Nettoomsättning 220 Mkr (164)
 • Resultat efter finansnetto 15,3 Mkr (17,1)
 • Rörelsemarginal 8,1 % (11,8)
 • Vinst per aktie före utspädning 0,39 kr (0,48)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 28,8 Mkr (17,9)
 • Förvärv av MV-Nordic A/S

VD-kommentar
De repetitiva intäkterna ökar med 16 % i kvartalet samtidigt som nettoomsättningen ökar med 34 %. Det bokföringsmässiga resultatet blir något lägre än samma kvartal förra året beroende på högre avskrivningar än aktiveringar. Rensat för aktiveringar och avskrivningar på aktiveringar och produkträttigheter, är kvartalet drygt 20 % bättre än förra året.  Det har också gett ett mycket starkare kassaflöde som är över 60 % bättre än förra året.

MV-Nordic A/S, som ingår i koncernen hela kvartalet, omsätter ca 142 Mkr på årsbasis och har en klart högre andel tredjepartsprodukter i sin försäljning än koncernen i övrigt.  Det betyder att täckningsbidraget i procent är lägre än övriga koncernen och får som konsekvens att rörelsemarginalen för hela koncernen också blir lägre trots att intjäningen i kronor blir högre. MV-Nordic har också haft stora leveranser av hårdvara under kvartalet vilket paradoxalt ytterligare påverkar rörelsemarginal och andelen repetitiva intäkter negativt.

Utvecklingen för det bokföringsmässiga resultatet förklaras delvis med högre avskrivningar som dessutom slår hårdare i tredje kvartalet eftersom avskrivningar sker linjärt över året men då semesterperioden innebär lägre aktiveringar belastas i slutändan resultatet kraftigare. Av historiska skäl har en avskrivningstid på fem år för aktiverade utvecklingskostnader använts. Avskrivningstiderna ändrades vid årsskiftet från fem till tio år, men detta avser enbart aktiveringar från och med innevarande år. Gamla aktiveringar skrivs således av enligt tidigare femårsplan. Programvara varken rostar eller flagnar och har erfarenhetsmässigt lång tjänstgöringstid. Studier av både vår egenutvecklade programvara och stora globala programvarubolag pekar på livslängder på 15, 20, 25 år och längre. En avskrivningstid på tio år är därför fortfarande kort men stämmer ändå bättre med faktiska förhållanden. En bättre balans i redovisningen mellan avskrivningstakt och aktiverade utvecklingskostnader dröjer, men kommer att synas inom en treårsperiod. Detta kommer också att tydliggöra vår investeringsstrategi att genomföra en kontinuerlig produktutveckling för att vidmakthålla och förbättra vår intjäningsförmåga.

Den 6 juli förvärvades det danska programvarubolaget MV-Nordic A/S. Bolaget erbjuder programvara till utbildningssektorn i Danmark, Norge och Sverige. Den huvudsakliga produkten är en molnbaserad tjänst för personer med läs och skrivsvårigheter. MV-Nordic har en årsomsättning på ca 142 Mkr med ett EBITDA resultat på ca 14 Mkr. Betalning skedde kontant och med en konvertibel med en löptid på 3 år, som vid full konvertering ger en utspädning av kapitalet på 0,8 procent. Konsolidering har skett från och med detta kvartal och bolaget ingår i segmentet "Utbildning & hälsa".
Antalet aktiva förvärvsdialoger är fortsatt högt och vi lägger kontinuerligt resurser på att upprätthålla och vidareutveckla dessa dialoger. Vitecs finansiella ställning och beredskap för framtida förvärv är god, och vi ser goda förutsättningar till fortsatt förvärvsbaserad tillväxt. Med förvärv av väletablerade bolag och hög andel repetitiva intäkter i ryggen fortsätter Vitec på den utstakade vägen, att verka i flera oberoende och specialiserade nischer för att uppnå uthållig lönsam tillväxt.

Lars Stenlund, VD

För mer information, kontakta
Patrik Fransson, Investor Relations
patrik.fransson@vitec.se
+46-76-9428597

Disclaimer
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 20 oktober 2017 kl. 08:30.