2 november 2016

Vitec Software Group AB: Valberedning inför Vitecs årsstämma 2017 utsedd

I enlighet med beslut vid årsstämman för Vitec Software Group AB (publ) den 11 maj 2016 har bolagets tre största aktieägare per den 31 augusti 2016 erbjudits att utse varsin ledamot i valberedningen inför årsstämman 2017. Därutöver skall styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Valberedningens uppgifter är att, i förekommande fall, lämna förslag till årsstämman om val av stämmoordförande, ordförande i styrelsen och övriga ledamöter i styrelsen samt revisor. Valberedningen lämnar också förslag till styrelse- och revisionsarvoden.

Följande valberedning har bildats:
Olov Sandberg (valberedningens ordförande)
Lars Stenlund
Jerker Vallbo
Crister Stjernfelt (styrelseordförande)

Den 31 augusti 2016 representerade ovanstående valberedning tillsammans mer än 58 % av rösterna i Vitec Software Group AB (publ).

Aktieägare som önskar lämna förslag till Vitecs Valberedning ombeds att göra detta senast den 13 mars 2016 på E-post till valberedningen@vitec.se eller per post under adress: Valberedningen, Vitec Software Group, Tvistevägen 47, 907 29 Umeå.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på Vitecs hemsida i samband därmed. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har konstituerats, vilket normalt sker i september eller oktober varje år.

För mer information, kontakta
Olov Sandberg, Vitec Software Group, tel: 070 - 552 56 51

Disclaimer
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 2 november 2016 kl 09:00.