9 december 2015

Kommuniké från extra bolagsstämma den 9 december 2015


 

Sammanfattning av beslut;

  • Att § 6 i bolagsordningen ändras till följande lydelse: ” Antalet aktier skall vara lägst 16 000 000 och högst 64 000 000.”
  • Att öka antalet aktier i bolaget genom att varje aktie, oavsett serie, delas upp i fem (5) aktier av motsvarande serie (aktiesplit 5:1)
  • Att styrelsen bemyndigas att bestämma avstämningsdag för uppdelningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet registrerats hos Bolagsverket.
  • Att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering hos Bolagsverket eller vid Euroclears hantering

Fullständigt beslut
Bolagsstämmans fullständiga beslut finns tillgängliga på bolagets huvudkontor i Umeå.

Umeå den 9 december 2015,
Styrelsen i Vitec Software Group AB (publ)

För mer information kontakta
Lars Stenlund, VD Vitec Software Group AB (publ),  tel: +46 70 659 49 39

 

Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 9 december 2015 kl. 10:00.

 

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag, energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag.  Koncernens omsättning har en årstakt om 640 Mkr och har ca 450 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00