21 oktober 2015

Delårsrapport januari - september 2015SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2015

 • Nettoomsättning 448,3 Mkr (350,4)
 • Resultat efter finansnetto 67,8 Mkr (42,4)
 • Rörelsemarginal 16 % (13)
 • Vinst per aktie före utspädning 9,02 kr (5,47)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 106,4 Mkr (91,1)

SAMMANFATTNING AV PERIODEN JULI - SEPTEMBER 2015

 • Nettoomsättning 152,2 Mkr (132,8)
 • Resultat efter finansnetto 24,0 Mkr (18,1)
 • Rörelsemarginal 17 % (15)
 • Vinst per aktie före utspädning 3,25 kr (2,02)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 7,0 Mkr (0,6)
 • Förvärv av Datamann A/S och Infoeasy AS

VD – KOMMENTAR
Kvartalet inleddes i högt tempo, med två förvärv på två dagar. De två förvärvade bolagen - Datamann i Danmark och InfoEasy i Norge, levererar båda programvara till bilbranschen. Tillsammans med AutoData i Norge bildar dessa nu affärsområde Auto som kommer att omsätta cirka 100 Mkr på årsbasis. Samtidigt som affärsområde Auto stärks så innebär detta också att riskspridningen inom koncernen förbättras. Fyra av sju affärsområden omsätter idag över 100 Mkr och inget affärsområde utgör mer än 30 % av koncernen.

Vitecs finansiella ställning och beredskap för framtida förvärv är god. Kreditfaciliteten om 250 Mkr som tecknades den 30 juni, tillsammans med koncernens intjäningsförmåga, ger de finansiella förutsättningarna. Vi avser att fortsätta växa genom förvärv och med fokus på Norden hanterar vi löpande en prospektlista på cirka 100 intressanta vertikala programvarubolag, vars samlade omsättning överstiger 4 miljarder kronor. Vi ser därigenom goda förutsättningar till fortsatta förvärv.

Vår strikt tillämpade affärsmodell med strävan efter hög andel repetitiva intäkter fortsätter att ge resultat. Repetitiva intäkter svarade för 81 % (f.å. 78) av kvartalets totala intäkter och för årets tre första kvartal var motsvarande siffror 79 % (75). Den höga andelen repetitiva intäkter ger oss möjlighet att verka långsiktigt och konsekvent, samtidigt som det ger utmärkta förutsättningar att absorbera tillfälliga svackor inom enskilda affärsområden.

Med en tydlig förflyttning från traditionell licensförsäljning till en abonnemangsmodell (SaaS) ökar andelen repetitiva intäkter och rörelsemarginalen samtidigt. Detta, tillsammans med medarbetarnas stora kapacitet att förnya sig och integrera förvärv, ger goda förutsättningar att långsiktigt utveckla hela vår verksamhet. Med återkommande förvärv av väletablerade bolag och ökande andel repetitiva intäkter i ryggen fortsätter Vitec på den utstakade vägen, att verka i flera oberoende och specialiserade nischer för att uppnå uthållig lönsam tillväxt.

Lars Stenlund, VD

 

Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 21 oktober 2015 kl 08:30.

 

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag, energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag.  Koncernens omsättning har en årstakt om 630 Mkr och har ca 440 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00