10 november 2014

Kungörelse från extra bolagsstämma

 

Extra bolagsstämma i Vitec Software Group AB (publ) beslutade den 10 november 2014 om utgivande av konvertibla skuldebrev till anställda i Vitec-koncernen.

Sammanfattning av beslut;
• emissionen skall uppgå till högst 2 500 skuldebrev om vardera 10 000 kronor.
• konverteringskursen sätts till 120 % av den genomsnittliga börskursen på Vitecs aktie (B-aktien) under perioden 11 – 24 november 2014.
• vid full konvertering beräknas antalet aktier öka med ca 156 000 st., vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet med 78 000 kronor samt en utspädning om cirka 3 % av aktiekapitalet och cirka 1 % av röstetalet.

Fullständigt beslut
Bolagsstämmans fullständiga beslut finns tillgängliga på bolagets huvudkontor i Umeå. Protokoll från stämman finns på www.vitec.se.

Umeå den 10 november 2014,
Styrelsen i Vitec Software Group AB (publ)

För mer information kontakta
Lars Stenlund, VD Vitec,  tel: +46 70 659 49 39

   

 

Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 10 november 2014 kl 17:00.

 

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag, energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag.  Koncernens omsättning har en årstakt om 575 Mkr och har ca 400 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00