22 oktober 2014

Delårsrapport januari - september 2014


 

SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2014

 • Nettoomsättning 350,4 Mkr (278,9)
 • Resultat efter finansnetto 42,4 Mkr (28,9)
 • Rörelsemarginal 13 % (11)
 • Vinst per aktie före utspädning 5,47 kr (4,42)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 91,1 Mkr (32,8)
 • Förvärv av AutoData Norge AS och Aloc A/S i Danmark

SAMMANFATTNING AV PERIODEN JULI-SEPTEMBER 2014

 • Nettoomsättning 132,8 Mkr (86,7)
 • Resultat efter finansnetto 18,1 Mkr (13,2)
 • Rörelsemarginal 15 % (16)
 • Vinst per aktie före utspädning 2,02 kr (2,01)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 0,6 Mkr (-7,4)

 

VD-KOMMENTAR
Förflyttningen mot ökad andel repetitiva intäkter fortsätter. Tredje kvartalet nådde den hittills högsta andelen -  78,5 % , att jämföras med 73,2 % motsvarande period förra året. Omsättningen fortsätter att öka genom årets förvärv men framförallt ökar resultatet. Före förvärvsrelaterade kostnader ökar resultatet för perioden med 44 % och ackumulerat för perioden januari – september med 58 %.

Resultatökningen för tredje kvartalet beror på förbättrat resultat i affärsområdena Fastighet och Energi samt positiva bidrag från de nya affärsområdena Hälsa och Auto. Finans & Försäkring har ett negativt resultat som beror på att danska Aloc i tredje kvartalet belastats med full arbetskostnad trots semesterperiod, samtidigt som intäktsmassan i dagsläget är något mer tjänsteorienterad än i koncernen som helhet.

Resultatet har även belastats med kostnader för integration av de nya förvärven, som bland annat sker genom införande av gemensamma rapporteringsystem och integrerad IT-miljö. Integrationsprocessen, som i dagsläget typiskt kan pågå under ett par kvartal, förbättras hela tiden för varje nytt förvärv med målsättning att kunna effektiviseras och kortas ner framöver.

Vitecs affärsmodell med hög andel återkommande intäkter minskar risknivån och med verksamhet i flera nischer och flera länder vidmakthålls en god riskspridning. 

Med successiva förvärv av mogna bolag och ökande andel repetitiva intäkter i ryggen fortsätter Vitec på den utstakade vägen, att verka i flera oberoende och specialiserade nischer för att uppnå uthållig lönsam tillväxt.

Lars Stenlund, VD

 

 

Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 22 oktober 2014 kl. 08:30.


Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag, energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag.  Koncernens omsättning har en årstakt om 575 Mkr och har ca 400 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00