13 oktober 2014

Valberedning inför Vitecs årsstämma 2015 utsedd


 

Följande valberedning har bildats:
Lars Stenlund (valberedningens ordförande)
Olov Sandberg
Jerker Vallbo
Crister Stjernfelt (styrelseordförande)

Den 31 augusti 2014 representerade ovanstående valberedning tillsammans mer än 60 % av rösterna i Vitec Software Group AB (publ).

Aktieägare som önskar lämna förslag till Vitecs Valberedning kan göra detta senast den 18 mars 2015 på E-post till valberedningen@vitec.se eller per post under adress: Valberedningen, Vitec Software Group, Box 7965, 907 19 Umeå.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på Vitecs hemsida i samband därmed. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har konstituerats, vilket normalt sker i september varje år.

För mer information kontakta:
Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 – 659 49 39 

 

 

Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 13 oktober 2014 kl 09:00.

 

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag, energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag.  Koncernens omsättning har en årstakt om 575 Mkr och har ca 400 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00