30 september 2013

Valberedning inför Vitecs årsstämma 2014 utsedd


I enlighet med beslut vid årsstämman för Vitec Software Group AB (publ) den 2 maj 2013 har bolagets tre största aktieägare per den 31 augusti 2013 erbjudits att utse varsin ledamot i valberedningen inför årsstämman 2014. Därutöver skall styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Valberedningens uppgifter är att, i förekommande fall, lämna förslag till årsstämman om val av stämmoordförande, ordförande i styrelsen och övriga ledamöter i styrelsen samt revisor. Valberedningen lämnar också förslag till styrelse- och revisionsarvoden. 

Följande valberedning har bildats: 
Lars Stenlund (valberedningens ordförande)
Olov Sandberg
Jerker Vallbo
Crister Stjernfelt (styrelseordförande)

Den 31 augusti 2013 representerade ovanstående valberedning tillsammans 68 % av rösterna i Vitec Software Group AB (publ).

Aktieägare som önskar lämna förslag till Vitecs Valberedning kan göra detta senast den 18 mars 2014 på E-post till valberedningen@vitec.se eller per post under adress: Valberedningen, Vitec Software Group, Box 7965, 907 19 Umeå. 

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på Vitecs hemsida i samband därmed. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har konstituerats, vilket normalt sker i september varje år  

För mer information kontakta:
Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 – 659 49 39  

 

Disclamer:
Informationen är sådan som Vitec Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om  värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 30 september 2013
.  

 

 

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag.  Bolaget omsätter på årsbasis ca 400 Mkr och har ca 330 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07