3 maj 2013

Kungörelse från årsstämma

 

Årsstämman i Vitec Software Group AB (publ) beslutade vid årsstämma den 2 maj 2013

 

• att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen,

• att för räkenskapsåret 2012 utdela 2,50 kr per aktie till aktieägarna (avstämningsdag för utdelning är tisdagen den 7 maj 2013),

• att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet,

• att till styrelsens ordförande välja Crister Stjernfelt och till styrelseledamöter välja Kaj Sandart, Jan Friedman, Birgitta Johansson-Hedberg och Anna Valtonen,

• att till revisor välja Birgitta Gustafsson intill slutet av årsstämman 2014,

• att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission och/eller utgivande av konvertibla skuldebrev med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om högst 500 000 aktier av serie B,

• om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare,

 

Årsstämmans fullständiga beslut finns tillgängliga på bolagets huvudkontor i Umeå och på bolagets webbplats.

 

Umeå den 2 maj 2013

 

Styrelsen i Vitec Software Group AB (publ)

 

För mer information, kontakta

Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 – 659 49 39

 

Disclamer:

Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 3 maj 2013.

 

 

   

 

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag.  Bolaget omsätter på årsbasis ca 400 Mkr och har ca 330 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07