11 november 2011

Kungörelse från extra bolagsstämma

 

Extra bolagsstämma i Vitec Software Group AB (publ) beslutade den 11 november 2011:

• om ändring i bolagsordning avseende regler för kallelse till annan extra bolagsstämma,
• om utgivande av konvertibla skuldebrev till Vitec-koncernens anställda.

Bolagsstämmans fullständiga beslut finns tillgängliga på bolagets huvudkontor i Umeå.

Umeå den 11 november 2011
Styrelsen i Vitec Software Group AB (publ)


Disclamer:
Informationen är sådan som Vitec Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 11 november 2011.

 

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag.  Bolaget omsätter på årsbasis ca 330 Mkr och har ca 300 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

 www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07