18 oktober 2018

Förbättrad marginal och ökad vinst

Sammanfattning av perioden januari-september 2018

 • Nettoomsättning 727 Mkr (608)
 • Resultat efter finansnetto 86,3 Mkr (69,5)
 • Rörelsemarginal 12,9 % (12,4)
 • Vinst per aktie före utspädning 2,25 kr (1,83)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 149 Mkr (158)

Sammanfattning av perioden juli-september 2018

 • Nettoomsättning 262 Mkr (220)
 • Resultat efter finansnetto 38,1 Mkr (15,3)
 • Rörelsemarginal 15,6 % (8,1)
 • Vinst per aktie före utspädning 0,96 kr (0,39)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 28,8 Mkr (24,0)
 • Refinansiering av förvärvslånefacilitet

VD-kommentar

Tredje kvartalet blev starkt. De repetitiva intäkterna ökade med 25 procent varav drygt 6 procentenheter var organiskt. Rörelseresultatet ökar kraftigt vilket i huvudsak beror på ett bättre operativt resultat. Dock är cirka 7 Mkr av resultatökningen hänförligt till bättre balans mellan aktiveringar och avskrivningar samt periodiserings­skillnader mellan 2017 och 2018, vilket alltså inte bidrar till kassaflödet för perioden.

I stort sett alla delar av koncernen levererar bättre resultat och omsättning än samma period förra året. Det finns inga enstaka förklaringar till det förbättrade resultatet utan det är en konsekvens av ett idogt och fokuserat arbete i hela koncernen.

Vi prioriterar tillväxten i repetitiva intäkter för att minska beroendet av licensintäkter av engångskaraktär och volatila tjänsteintäkter. Vi kan nu också konstatera att vi har en organisk tillväxt i repetitiva intäkter på drygt sex procent. En sådan tillväxt i repetitiva intäkter ger också ett högre resultattillskott än för övriga intäktsslag, vilket fortsatt utgör ett starkt stöd för vår affärsmodell.

För att förstå potentialen för fortsatta förvärv kartlägger vi fortlöpande den nordiska marknaden av vertikala programvarubolag. Vår nuvarande bild är att den tillgängliga volymen bolag som matchar våra förvärvskriterier är något större än vad vi tidigare ansett. Totalmarknaden för vertikala programvarubolag, vilket inkluderar bolag som inte i tillräcklig omfattning matchar våra kriterier, är dock betydligt större. Av totalt förvärvade vertikala programbolag i Norden de senaste fyra åren står Vitec för 10 procent. Förvärv som genomförts av andra än Vitec fördelas på ett stort antal köpare av olika karaktär, allt från rent finansiella aktörer till stora industribolag som förvärvar en leverantör.

Antalet aktiva förvärvsdialoger är fortsatt högt och vi lägger kontinuerligt resurser på att upprätthålla och vidareutveckla dessa dialoger. Vår finansiella ställning och beredskap för framtida förvärv är god, och vi ser goda förutsättningar till fortsatt förvärvsbaserad tillväxt. Med förvärv av väletablerade bolag och hög andel repetitiva intäkter i ryggen fortsätter Vitec på den utstakade vägen, att verka i flera oberoende och specialiserade nischer för att uppnå uthållig lönsam tillväxt.

/Lars Stenlund, VD

För mer information, kontakta

Patrik Fransson, Investor Relations patrik.fransson@vitec.se +46-76-9428597

Disclaimer

Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 18 oktoiber 2018 kl. 08:30

  

Om Vitec

Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 600 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 855 Mkr år 2017. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.