15 oktober 2020

Förbättrade marginaler och ökade intäkter

Sammanfattning av perioden januari - september 2020

 • Nettoomsättning 951 Mkr (859)    
 • EBITA 247 Mkr (194) motsvarande en EBITA marginal om 26 % (23)
 • Rörelseresultat 158 Mkr (118) motsvarande en rörelsemarginal om 17 % (14)
 • Resultat efter finansnetto 147 Mkr (109)
 • Vinst per aktie före utspädning 3,51 kr (2,66)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 375 Mkr (222)

Sammanfattning av perioden juli - september 2020

 • Nettoomsättning 321 Mkr (289)    
 • EBITA 86 Mkr (69) motsvarande en EBITA marginal om 27 % (24)
 • Rörelseresultat 61 Mkr (45) motsvarande en rörelsemarginal om 19 % (16)
 • Resultat efter finansnetto 57 Mkr (41) 
 • Vinst per aktie före utspädning 1,32 kr (1,11)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 73 Mkr (36)
 • Vitec refinansierar och fördubblar sin lånefacilitet till 1 000 Mkr

Vd-kommentar

Trenden mot förbättrade marginaler har fortsatt under tredje kvartalet. Genom starkt fokus på kärnverksamhet och affärsmodell kan vi över tid öka vår interna effektivitet och även sortera bort saker som inte passar i affärsmodellen eller kulturen.

Vi kan se att den kraftigt ökade mängden digitala möten förbättrar mötesdisciplin, krymper kostnader och kapar tidstjuvar. Baksidan av myntet blir mindre socialt umgänge, färre spontana idéutbyten och långsammare framdrift i rena förbättringsprojekt. Än så länge överväger fördelarna med digitala möten. Med tiden får vi svar på hur långt man ska dra det för att finna rätt balans mellan digital effektivitet och innovationskraften som finns i fysiska möten.

Våra system är kritiska för våra kunder och vi har kunder som är väsentliga och livsviktiga aktörer i samhället. Våra kundförluster under pandemin är försvinnande små och vi ser inga ökade risker i närtid.

Vi har refinansierat vår lånefacilitet under kvartalet och dubblat kreditutrymmet från 500 Mkr till 1 000 Mkr. Den nya faciliteten har tecknats med Nordea och SEB.

För mer detaljerad information om kvartalet hänvisar jag till de övriga 28 sidorna i denna rapport. Jag kan speciellt rekommendera sidan 18; Resultaträkning, sidan 19; Balansräkning, sidan 21; Kassaflödesanalys och sidan 28; Nyckeltal.

Vår finansiella ställning och beredskap för framtida förvärv är god och vi ser goda förutsättningar till fortsatt förvärvsbaserad tillväxt. Med förvärv av väletablerade bolag och med hög och växande andel repetitiva intäkter i ryggen fortsätter Vitec på den utstakade vägen, att vara ett vertikalt programvarubolag med god riskspridning och uthållig lönsam tillväxt.

Lars Stenlund, Vd

 

För mer information, kontakta

Patrik Fransson, Investor Relations, Vitec Software Group AB (publ), patrik.fransson@vitecsoftware.com, mob. +46 76 942 85 97

 

Disclaimer

Denna information är sådan information som Vitec Software Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2020 klockan 08:00 (CET).

 

Om Vitec

 

Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 830 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 156 Mkr år 2019. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.