11 februari 2022

Vitec Software Group AB:s Bokslutskommuniké januari - december 2021

Sammanfattning av perioden januari - december 2021

• Nettoomsättning 1 571 Mkr (1 313) ökning 20 %
• Repetitiva intäkter 1 324 Mkr (1 080) ökning 23 % varav organiskt 7 %
• EBITA 440 Mkr (345) motsvarande en EBITA marginal om 28 % (26)
• Rörelseresultat 283 Mkr (222) motsvarande en rörelsemarginal om 18 % (17)
• Vinst per aktie före utspädning 6,14 kr (4,93)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten 488 Mkr (436)
• Styrelsen föreslår höjd utdelning till 2,00 kr/aktie (1,64)

Sammanfattning av perioden oktober - december 2021

• Nettoomsättning 421 Mkr (362) ökning 16 %
• Repetitiva intäkter 350 Mkr (285) ökning 23 % varav organiskt 6 %
• EBITA 113 Mkr (98) motsvarande en EBITA marginal om 27 % (27)
• Rörelseresultat 70 Mkr (65) motsvarande en rörelsemarginal om 17 % (18)
• Vinst per aktie före utspädning 1,59 kr (1,43)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten 58 Mkr (61)

Stabilt år och nya mål

När vi blickar tillbaka på 2021 kan vi åter konstatera att Vitec fortsätter öka både vinst och omsättning i god takt. Vår affärsmodell, baserad på en hög andel repetitiva intäkter och vår strategi, med decentraliserad organisation där beslut tas nära kund och medarbetare ligger fast och visar sig robust och skalbar – även i tider med stora förändringar. Styrelsen föreslår utdelning om 2,00 kr per aktie, en ökning för 20:e året i rad. Dessutom har styrelsen fattat beslut om en uppdatering av de finansiella målen där EBIT marginalmålet höjts till minst 20 % medan övriga mål ligger kvar oförändrade.

Intäkterna ökade totalt sett med 20 % och andelen repetitiva intäkter ökade med 23 %. Även EBITA marginalen stärktes under året till 28 % jämfört med 26 % ifjol. Vi genomförde 5 förvärv och etablerade oss för första gången utanför Norden genom förvärvet av nederländska Vabi. Förvärvsaktiviteten har varit hög och vi ser fortsatt goda möjligheter att välkomna fler bolag som passar in på våra kriterier. En viktig förutsättning är vår starka finansiella ställning och beredskap, något som ytterligare förstärktes genom den riktade nyemission som genomfördes i augusti 2021 och tillförde bolaget 920 Mkr före emissionskostnader samt ett antal nya välrenommerade institutionella ägare. Ett bevis på vårt långsiktiga arbete med att skapa värden kom vid årsskiftet i form av att Vitec-aktien från och med 2022 kommer ingå i Nasdaq Stockholm Large Cap.

Styrelsen och ledningen har under året genomfört en översyn och fördjupning av vårt hållbarhetsarbete vilket mynnat ut i att vi uppdaterat vår verksamhetsbeskrivning och ramverk samt identifierat fyra fokusområden som utgångspunkt för det vidare hållbarhetsarbetet. Vår största möjlighet att påverka är genom våra produkter och vår ambition är att integrera hållbarhet i hela värdekedjan för att fortsätta leverera på vårt varumärkeslöfte: To rely on – today and tomorrow. Mer om detta kommer i vår hållbarhetsrapport i kommande årsredovisning.

Slutligen vill jag tacka både kunder och medarbetare för det gångna året där Vitec åter visat att vi ligger väl positionerade med våra verksamhetskritiska programvaror som hjälper våra kunder att effektivisera sin verksamhet och nå sina mål. Denna position gör att vi alltjämt ser mycket positivt på våra möjligheter att fortsätta växa på det sätt vi så framgångsrikt gjort tidigare.

Olle Backman, Vd och koncernchef

För mer information, kontakta
Patrik Fransson, Investor Relations, Vitec Software Group AB (publ), patrik.fransson@vitecsoftware.com, +46 76 942 85 97

Disclaimer
Denna information är sådan information som Vitec Software Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2022 klockan 08:00 (CET).

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Vitec har 1 020 medarbetare, är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 571 Mkr år 2021. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.