26 april 2022

Kommuniké från Vitec Software Group AB årsstämma den 26 april 2022

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021.

Utdelning
Den föreslagna utdelningen om 2,00 kronor per aktie godkändes av stämman. Utdelningen kommer att ske genom kvartalsvisa delbetalningar. Avstämningsdagarna för de kvartalsvisa delbetalningarna är den 27 juni 2022, den 27 september 2022, den 27 december 2022 och den 27 mars 2023. Med dessa avstämningsdagar beräknas de kvartalsvisa delbetalningarna ske den 30 juni 2022, den 30 september 2022, den 30 december 2022 och den 30 mars 2023.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att ett auktoriserat revisionsbolag väljs som revisor.

Styrelse- och revisorsarvoden
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om årligt arvode till styrelsens ordförande om SEK 600 000 kronor och till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter om SEK 210 000. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvodet till bolagets revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt avlämnad godkänd räkning.

Styrelse och styrelseordförande
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, att utse för tiden intill slutet av nästa årsstämma följande ordinarie styrelseledamöter: Lars Stenlund (omval), Anna Valtonen (omval), Birgitta Johansson-Hedberg (omval), Jan Friedman (omval), Kaj Sandart (omval), och Crister Stjernfelt (omval). Lars Stenlund omvaldes till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Revisor
Stämman beslutade utse revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med Aleksander Lyckow som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Ersättningsrapport
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Principer för utseende av valberedning
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, att en ny valberedning ska utses inför årsstämman 2023. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och två till tre ytterligare ledamöter. I enlighet med valberedningens förslag beslutades att instruktionen till valberedningen ska vara i enlighet med det separata dokument som hålls tillgängligt på bolagets hemsida.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, intill tiden för nästa årsstämma, kunna besluta om nyemission och/eller utgivande av konvertibla skuldebrev med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller om att aktie skall tecknas med kvittningsrätt.

Styrelsens förslag till beslut avseende personalkonvertibelprogram 2022
Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag avseende personalkonvertibelprogram i enlighet med styrelsen förslag.

Styrelsens förslag till beslut avseende delägarprogram 2022
Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag avseende delägarprogram i enlighet med styrelsens förslag.

Aktieägares förslag till beslut om styrelseprogram 2022
Aktieägares förslag avseende styrelseprogram återkallades.

För mer information, kontakta
Patrik Fransson, Investor Relations, Vitec Software Group AB (publ), patrik.fransson@vitecsoftware.com, +46 76 942 85 97

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Vitec har 1 050 medarbetare, är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 571 Mkr år 2021. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.