ekonomiförbyggbolag.jpeg

Ekonomi för Byggbolag

Vårt system är helt anpassat för behovet av ekonomisystem i bygg- och fastighetsbranschen. För byggbranschen hanterar vi effektivt alla aspekter inom den ekonomiska förvaltningen som t.ex. redovisning på upp till 10 koddelar, projektredovisning med successiv vinstavräkning, tidredovisning, kundfakturering och leverantörsreskontra.

Redovisning
Vårt system hanterar företagets bokföring. Ett eller flera företag hanteras lika smidigt via flerbolagshanteringen. Du kan arbeta med valfri kontoplan. Systemet levereras med en standardkontoplan enligt EU Bas, som kan förändras efter behov. Det finns en mängd olika rapporter som går att skriva till Excel. Förutom balans- och resultatrapporter på företags och koddelsnivå kan nämnas moms-, budget- och ledningsrapporter. Obegränsat antal mallar för rapportframställningar gällande balans- och resultatrapporter kan byggas upp. Systemet har automatisk överföring av verifikationer från andra moduler i systemet, till exempel från leverantörsreskontra, tidredovisning, kundfakturering samt anläggning- och inventarier. Det finns också möjlighet att importera SIE4-filer från andra försystem. Redovisningen hanterar också företagets interna uppföljning på upp till tio nivåer förutom konto. De tio extra nivåerna kan budgeteras och följas upp med hjälp av generella rapporter såsom balans och resultatrapport, huvudbok och verifikationslista eller med ett antal specifika rapporter riktade mot projekt eller andra verksamhetsdelar.

Avstämning av reskontror
Varje gång du loggar in i systemet görs en avstämning av reskontra och huvudbok för kundreskontra och leverantörsreskontra. Kontroll om reskontrorna överensstämmer med huvudboken görs på kontonivå. Använder du olika reskontrakonton för t.ex. fakturor/hyror/utländska/koncernfordringar så finns stöd även för detta. Funktionen är flerbolagsanpassad vilket innebär att du i det så kallade huvudbolaget ser status för reskontraavstämningen i alla bolag.

Projektstyrning
Via projektstyrning (även kallad projektredovisning) får du tillgång till alla projektrapporter. Dessa rapporter kan framställas på valda datumintervall, oberoende av bokföringsår. Du kan också göra jämförelse mot din projektkalkyl i dessa rapporter. Du får också tillgång till rapporten projektresultat där gruppering kan ske på koddel istället för konto, exempelvis en projektresultatrapport uppdelad på aktiviteter. Det finns också möjlighet att skapa så kallade internverifikat som endast påverkar projektrapporterna. Ytterligare funktioner som finns är att läsa in projektkalkylen via Excel. Du kan också statusändra projekt för att enkelt följa i vilken fas de befinner sig. Projektstyrningen är effektiv för att fakturera ut de jobb man gör. Både löpande räknings- och fastprisjobb kan faktureras. Det är möjligt att beräkna och bokföra successiv vinstavräkning.

Projektprognoser
Verksamheten lägger själv enkelt in prognosen för sina projekt i det webbaserade gränssnittet. De ser här också ekonomisk status för projekten. Möjlighet finns att en annan roll godkänner prognosen innan beräkning och bokföring av den successiva vinstavräkningen sker.

Tidredovisning
Med vår mobila tidredovisning och attest av tid möjliggör du att få in tiden från medarbetarna snabbare. Varje medarbetare registrerar själv in sin tid i systemet och så snart tiden är attesterad kan den belasta projekten. Modulen är byggd som en webbsida som anpassar sig efter storleken på skärmen vilket innebär att den går lika bra att använda i en mobiltelefon som i en dator. Den kräver inga installationer på de datorer eller mobiltelefoner som ska använda den. Du surfar helt enkelt in på en webbsida, loggar in och börjar din tidredovisning eller attest av tid.

Bokslut
Bokslutsspecifikation underlättar periodvisa bokslut med en enhetlig hantering för alla bolag samt tillgång till historik. I normalfallet görs periodbokslut per kvartal eller tertial men det går att göra även månadsvis. Det finns två rapporter, boksluts-PM och bokslutsspecifikation. Boksluts-PM sammanfattar periodens iakttagelser och innehåller dels de generella noteringarna för perioden samt noteringar för de konton där sådana finns. Bokslutsspecifikation skriver ut samtliga konton som specificerats. En specifikation per konto skrivs. Längst ned i rapporten skrivs summa och ev differens mot UB.

Fakturering och Kundreskontra
Med fakturering och kundreskontra får du en snabb och enkel fakturering, en effektiv kravhantering samt automatisk dröjsmålsräntefakturering vid försenad betalning. Företag som ofta har fakturor med likartat innehåll kan lägga upp standardfakturor som sedan bara behöver kompletteras med aktuella uppgifter såsom kundnummer, antal, belopp etc. Med funktionen för fakturaspecifikation samlar du upp tid och material i projektet för en snabb fakturering. Stöd finns för e-fakturor. Fakturan förs automatiskt över till kundreskontran och redovisningen. Bokföringen påverkar omedelbart rapporter som framställs i redovisningsmodulen. Inbetalningar kan hanteras via Bankgirot Inbetalningar, Total IN, OCR eller manuellt. Det finns möjlighet att göra automatiska avstämningar för kundreskontran så att du varje dag har kontroll över om reskontran stämmer. Bra analyshjälp finns för att hitta poster som orsakar obalans.

Leverantörsreskontra
Leverantörsreskontran kontrollerar betalningsströmmarna från företaget och hjälper dig att smidigt planera och hantera betalningar och därmed spara räntekostnader. Enkelheten i inmatnings-, konterings- och betalningsrutinerna innebär också en väsentlig tidsbesparing. Vid frivillig skattskyldighet hjälper systemet till att räkna ut den avdragbara momsen. Varje faktura kan kostnadsfördelas på upp till tio olika konteringsbegrepp förutom konto. Betalningar skapas via ett flödesbaserat gränssnitt och fil kan skickas direkt till internetbanken eller via överföringsprogram. Det finns möjlighet att göra automatiska avstämningar för leverantörsreskontran så att du varje dag har kontroll över om reskontran stämmer. Bra analyshjälp finns för att hitta poster som orsakar obalans. Det finns en standardintegration mot Palette som används av en stor andel av våra kunder. Vi har också ett API som kan användas för integration mot andra elektroniska fakturahanteringssystem.

Anläggnings- och inventarieredovisning
Anläggnings- och inventarieredovisningen håller reda på företagets samtliga anläggningar och inventarier och tillgodoser därmed bokföringslagens krav på en anläggnings- och inventarieförteckning. Även komponenter hanteras på ett överskådligt sätt. Funktioner finns för både planmässiga och skattemässiga avskrivningar på inventarier och byggnader. Det är inte bara avskrivningsbara anläggningar/inventarier som hanteras. Även hyrda och kostnadsförda kan med fördel registreras för att få en total sammanställning per till exempel ansvarig person. Även budgeterade inventarier kan läggas in för att simulera hur dessa avskrivningar skulle påverka resultatet. Stöd finns för hel- eller delavyttring samt utrangering. I samband med budgetarbetet kan du simulera fram avskrivningskostnaden för befintliga anläggningar/inventarier, planerade nyanskaffningar och planerade avyttringar. När du gör delårs- och årsbokslut kan du ta fram rapporter som visar anskaffade och avyttrade anläggningar/inventarier för vald tidsperiod samt en anläggnings-/inventarieförteckning. Det finns även en rapport för anskaffat och bokfört värde som skrivs direkt till Excel. För de skattemässiga avskrivningarna på byggnader finns möjlighet att få hjälp med både beräkning och bokföring av den uppskjutna skatten.

VILL DU VETA MER?

Kontakta någon av oss på Försäljning » eller fyll i formuläret nedan.