Minihus bredvid torn med mynt

Ekonomi för fastighetsbolag

Vårt system är helt anpassat för behovet av ekonomisystem i bygg- och fastighetsbranschen. För fastighetsbranschen hanterar vi effektivt alla aspekter inom fastighetsförvaltning som till exempel flerbolagshantering, redovisning på upp till 10 koddelar, frivillig skattskyldighet, analys och uppföljning, budget och prognoser, projektuppföljning, anläggnings- och inventarieredovisning med komponenthantering samt låneadministration.

Redovisning

Vårt system hanterar företagets bokföring, där ett eller flera företag hanteras lika smidigt via flerbolagshanteringen. Du kan arbeta med valfri kontoplan då systemet levereras med en standardkontoplan enligt EU Bas, som kan förändras efter behov. Det finns en mängd olika rapporter som går att exportera till Excel.

Till exempel finns balans- och resultatrapporter på företags- och koddelsnivå, och moms-, budget- och ledningsrapporter. Ett obegränsat antal mallar för rapportframställningar gällande balans- och resultatrapporter kan byggas upp. Systemet har automatisk överföring av verifikationer från andra moduler i systemet, till exempel från leverantörsreskontra, tidredovisning, kundfakturering samt anläggning- och inventarier. Det finns också möjlighet att importera SIE4-filer från andra försystem.

Redovisningen hanterar också företagets interna uppföljning på upp till tio nivåer förutom konto. De tio extra nivåerna kan budgeteras och följas upp med hjälp av generella rapporter såsom balans och resultatrapport, huvudbok och verifikationslista eller med ett antal specifika rapporter riktade mot projekt eller andra verksamhetsdelar.

Avstämning av reskontror

Varje gång du loggar in i systemet görs en avstämning av reskontra och huvudbok för kundreskontra och leverantörsreskontra, där det på kontonivå görs en kontroll om reskontrorna överensstämmer med huvudboken.  Använder du olika reskontrakonton för till exempel fakturor, hyror och fodringar finns stöd även för detta. Funktionen är flerbolagsanpassad vilket innebär att du i det så kallade huvudbolaget ser status för reskontraavstämningen i alla bolag.

Analys och uppföljning

Vårt system ger en samlad bild av din ekonomi och fastighetsdata, där du enkelt skapar nyckeltal som är intressanta för din verksamhet. Programmet analyserar utfall och jämförelser och presenterar sammanställningarna på ett överskådligt sätt.

Exempel på nyckeltal

  • Hyresintäkter per kvadratmeter.
  • Driftskostnader per kvadratmeter.
  • Trender och avvikelser.
  • Jämförelser mellan områden och tidigare år.
  • Inflationsrensade analyser.
  • Rapporter på samtliga kostnadsställen.
  • Kvalitetssäkrad redovisning.
  • Återkoppling till redovisningen och inskannad fakturabild.

Budget och prognoser

Vårt system tar nya grepp om budgetprocessen. Börja med de generella budgetramarna för hela företaget och låt verksamheten förfina nedåt i beståndet istället för tvärtom. Allt görs direkt i systemet och du kan styra budgeten mot dina egna nyckeltal. Gör prognoser för hela företaget, för varje fastighet eller för varje kostnadsställe. Budgeten kan registreras manuellt eller simuleras fram med hjälp av till exempel kontraktssimuleringen.

Kontraktsimulering

Med kontraktsimuleringen gör du simuleringar och förändringar av ytor och kontrakt. Du kan också simulera alla typer av index- och hyresuppräkningar och resultatet används sedan i budgeten.

Bokslut

Bokslutsspecifikation underlättar periodvisa bokslut med en enhetlig hantering för alla bolag samt tillgång till historik. I normalfallet görs periodbokslut per kvartal eller tertial men det går att göra även månadsvis. Det finns två rapporter, boksluts-PM och bokslutsspecifikation. Boksluts-PM sammanfattar periodens iakttagelser och innehåller dels de generella noteringarna för perioden, samt noteringar för de konton där sådana finns. Bokslutsspecifikation skriver ut samtliga konton som specificerats och en specifikation per konto skrivs. Längst ned i rapporten skrivs summa och ev differens mot UB.

Fakturering och kundreskontra

Med direktfaktureringen får du en snabb och enkel fakturering för de fakturor som inte framställs via hyreskontrakten, en effektiv kravhantering samt automatisk dröjsmålsräntefakturering vid försenad betalning. Fakturan förs automatiskt över till kundreskontran och redovisningen. Bokföringen påverkar omedelbart rapporter som framställs i redovisningsmodulen. Inbetalningar kan hanteras via bankgirotinbetalningar, Total IN, OCR eller manuellt.

Leverantörsreskontra

Leverantörsreskontran kontrollerar betalningsströmmarna från företaget och hjälper dig att smidigt planera och hantera betalningar och därmed spara räntekostnader. Enkelheten i inmatnings-, konterings- och betalningsrutinerna innebär också en väsentlig tidsbesparing. Vid frivillig skattskyldighet hjälper systemet till att räkna ut den avdragbara momsen. Varje faktura kan kostnadsfördelas på upp till tio olika konteringsbegrepp förutom konto.

Betalningar skapas via ett flödesbaserat gränssnitt och fil kan skickas direkt till internetbanken eller via överföringsprogram. Det finns möjlighet att göra automatiska avstämningar för leverantörsreskontran så att du varje dag har kontroll över om reskontran stämmer. Analyshjälp finns tillgänlig för att hitta poster som orsakar obalans. Det finns en standardintegration mot Palette som används av en stor andel av våra kunder. Vi har också ett API som kan användas för integration mot andra elektroniska fakturahanteringssystem.

Anläggnings- och inventarieredovisning

Anläggnings- och inventarieredovisningen håller reda på företagets samtliga anläggningar och inventarier och tillgodoser därmed bokföringslagens krav på en anläggnings- och inventarieförteckning. Även komponenter hanteras på ett överskådligt sätt. Funktioner finns för både planmässiga och skattemässiga avskrivningar på inventarier och byggnader.

Även hyrda och kostnadsförda kan med fördel registreras för att få en total sammanställning per till exempel ansvarig person. Budgeterade inventarier kan läggas in för att simulera hur dessa avskrivningar skulle påverka resultatet. Stöd finns för hel- eller delavyttring samt utrangering.

I samband med budgetarbetet kan du simulera fram avskrivningskostnaden för befintliga anläggningar/inventarier, planerade nyanskaffningar och planerade avyttringar. När du gör delårs- och årsbokslut kan du ta fram rapporter som visar anskaffade och avyttrade anläggningar/inventarier för vald tidsperiod samt en anläggnings-/inventarieförteckning. Det finns även en rapport för anskaffat och bokfört värde som skrivs direkt till Excel. För de skattemässiga avskrivningarna på byggnader finns möjlighet att få hjälp med både beräkning och bokföring av den uppskjutna skatten.

Projektuppföljning

I vår projektuppföljning kan de verksamhetsansvariga arbeta med sina projekt utifrån sin roll och sitt ansvar. På ett enkelt och överblickbart sätt kan de följa upp enskilda projekt, projekt inom en fastighet, ett område eller ett bolag. I projektrapporten kan man se kostnadsnivå och få stöd av systemet att beräkna återstående kostnad för både aktuellt år samt nästa år, baserad på de datum som är satta på projektet och den beräknade slutliga projektkostnaden. Budgetering och prognostisering av projekt sker per kalenderår eller flerårigt. För varje prognostillfälle finns det möjlighet att systematiskt gå igenom projekt för projekt och klarmarkera dem.

Låneadministration

Låneadministration används för att hantera de lån och pantbrev som kan finnas på respektive fastighet. Du kan arbeta med olika typer av lån som amorteringsfria lån, rak amortering, annuitetslån och serielån i både svensk och utländsk valuta. Utrymme finns för ett obegränsat antal ränteberäknings- och amorteringstillfällen liksom ränteändringstillfällen. Låneadministration är ett hjälpmedel för såväl planering, simulering, budgetering som den dagliga administrationen av lånen.

VILL DU VETA MER?

Kontakta någon av oss på Försäljning » eller fyll i formuläret nedan.