Kreditgivning till företag efter FFFS 2018:16

11 december 2019

Regelverken som banker ska följa blir allt fler och konsekvenserna av att inte följa dem allt hårdare. Ett av de nya regelverken är FFFS 2018:16 som trädde i kraft den 1 mars 2019.

Målsättningen med denna reglering är att minska riskerna i den finansiella sektorn och att minimera kreditförluster vid en eventuell ny finanskris. Kreditförluster har haft en stor inverkan på Sverige vid de finanskriser som inträffat genom åren och undermåliga kreditbeslut har enligt FI varit en bidragande orsak till de negativa effekterna.

Kortfattat innebär regelverket att banker, kreditmarknadsbolag och liknande måste lägga mycket större vikt på framåtblickande analyser vid kreditgivning. Man kan bland annat läsa att;

”Sedan de allmänna råden om kreditriskhantering infördes 2004 har Finansinspektionen gjort flera kreditriskundersökningar bland berörda företag. I dessa undersökningar har myndigheten upptäckt brister i företagens kreditriskhantering, däribland i företagens kreditprövningar. I vissa fall har det saknats information eller dokumentation om en framåtblickande prövning av återbetalningsförmågan, och i andra fall har dokumentationen av kreditbeslut varit bristfällig”

Bestämmelserna om kreditprövning och kreditbeslut gäller för krediter till andra kredittagare än konsumenter, vilket nu ställer tuffare krav på framåtblickande kreditprövningar vid företagsfinansiering.

Ett exempel kan läsas under 4 kap. Kreditprövning

4 § Kreditprövningen ska göras på ett underlag som ger en god bild av kredittagarens återbetalningsförmåga, ställda säkerheter och andra kreditriskreduceringar. Kreditprövningen ska göras framåtblickande, med utgångspunkt i tillgänglig historik.”

Det innebär mer konkret att det inte räcker att titta på historiken utan kräver att man måste göra prognoser för att se till kundens framtida återbetalningsförmåga.

Ett annat exempel där det ställs högre krav på framåtblickande analys är vid omprövning av krediter. Under Kap.6 Omprövning kan läsas:

”1 § Ett företag ska ompröva samtliga krediter minst en gång om året. En omprövning ska göras oftare för krediter med förhöjd risk.  2 § Omprövningen ska ha ett framåtblickande perspektiv med utgångspunkt i tillgänglig historik. Omprövningen ska innefatta en prövning av kredittagarens risk för fallissemang. ”

När det gäller redan beviljade krediter ska dessa enligt det nya regelverket omprövas minst en gång per år och för krediter med förhöjd risk ska det göras oftare. Detta innebär troligtvis att kostnaderna för detta kommer att öka och att det är viktigt att få till en effektiv hantering. Även omprövning ska ha ett framåtblickande perspektiv med utgångspunkt från tillgänglig historik vilket ytterligare komplicerar dessa omprövningsärenden ytterligare om det inte finns bra systemstöd.

Källa:

Finansinspektionen

Vill du ha mer detaljer om FFFS 2018:16 kan du läsa om det på Finansinspektionens hemsida. Klicka på länken nedan.