Ny allmän pension 2020

6 november 2019

Vid årsskiftet 2019-2020 införs i Sverige nya regler för den allmänna pensionen*. Reglerna berör från vilken ålder man får ta ut pensionen. Samma typ av ändring kommer införas vid fler tillfällen de kommande åren.

Grundorsaken till de kommande regelförändringarna är något så positivt som att svenskarnas genomsnittliga livslängd ökar. För närvarande är ökningstakten ett år vart sjunde år, det vill säga år 2026 bedöms medellivslängden vara ett år högre än idag. Det är inte lite. Konsekvensen av ökningen är att det intjänade pensionskapitalet måste räcka till fler år vilket ger en lägre årlig pension. Politikernas lösning på problemet är att öka längden på arbetslivet, genom att höja den lägsta ålder som en person kan få pensionsutbetalningar från. Denna höjning ger ”dubbel effekt” – arbetstiden ökar och tiden för pensionsutbetalningar förkortas.

Höjningen av pensionsåldern kommer göras försiktigt och till en början berörs endast den lägsta uttagsåldern då den höjs från 61 till 62 år. En person som är nära 65 år idag och som tänker sig att gå i pension vid 65 år, berörs alltså inte i praktiken. Uttaget kan ju göras som planerat utan att pensionsnivån påverkas. Men fler delar av systemet kommer att ändras och förändringarna kommer ske i flera steg.

Regelförändringarna består av mer än att höja pensionsåldern. Redan vid årsskiftet, höjs den s k LAS-åldern från 67 till 68 år. LAS-åldern anger till vilken ålder en person har rätt att arbeta. Vid nästa justeringstillfälle om tre år, kommer även lägsta åldern för garantipension* att höjas. Vid det tredje bestämda justeringstillfället kommer alla tre delar höjas med ytterligare ett år.

Det tredje och sista steget är att pensionsåldrarna övergår till att uttrycktas som riktåldrar. Riktålder innebär att varje årskull kommer ha en egen pensionsålder som baseras på årskullens förmodade medellivslängd. Den framräknade pensionsåldern kommer enligt ett regelverk avrundas till närmaste hela år. Riktåldrarna blir alltså den vanliga pensionsåldern och den kommer också styra den tidigaste pensionsåldern som blir fyra år tidigare.

Sammanställt är riktåldern för olika födelseår följande:

Födelseår                                      Riktålder för pensionering

-1957                                                  65 år

1958-1960                                      66 år

1961-1963                                      67 år

1964-1969                                      68 år

1970-1982                                      69 år

1983-1996                                      70 år

1997-2012                                      71 år

Medellivslängden kommer löpande förändras (sannolikt öka) och för att hantera detta kan Pensionsmyndigheten behöva justera riktåldrarna i framtiden.

Regelverken för partiell pension som Capitex också hanterar, påverkas inte med några nya särskilda specialregler. Däremot påverkas de förstås av ovanstående övergripande regler.

Capitex prognosverktyg av allmän pension hanterar förändringarna. Beräkningarna ger möjlighet att undersöka och upptäcka situationer som kan förbättra den enskildes ekonomiska situation. Det är ju klokt att anpassa pensionsuttaget så att skattebelastningen inte blir onödigt hög. Särskilt komplexa situationer uppstå när lön och pension kombineras.

Garantipension utbetalas till personer som har låg intjänad pension. Den är dock så konstruerad att en person med en riktigt hög premiepension (tack vare lyckade placeringar på premiepensionens fondtorg) faktiskt kan få garantipension. Det är knappast vanligt, men effekter som denna kan också enkelt simuleras fram med pensionsprodukter från Capitex.

*Den allmänna pensionen består för de flesta av två delar – inkomstpension och premiepension – och det är de som årligen redovisas i det välkända ”orangea kuvertet”. Utöver dessa kan den så kallade garantipensionen tillkomma för personer som inte har haft möjlighet att tjäna in så hög pension.