ekonomiförfastighetsbolag.jpeg

Ekonomi för Fastighetsbolag

Vårt system är helt anpassat för behovet av ekonomisystem i bygg- och fastighetsbranschen. För fastighetsbranschen hanterar vi effektivt alla aspekter inom fastighetsförvaltning som t.ex. flerbolagshantering, redovisning på upp till 10 koddelar, frivillig skattskyldighet, analys och uppföljning, budget och prognoser, projektuppföljning, anläggnings- och inventarieredovisning med komponenthantering samt låneadministration.

Redovisning
Vårt system hanterar företagets bokföring. Ett eller flera företag hanteras lika smidigt via flerbolagshantering. Du kan arbeta med valfri kontoplan. Systemet levereras med en standardkontoplan enligt EU Bas, som kan förändras efter behov. Det finns en mängd olika rapporter som går att skriva till Excel. Förutom balans- och resultatrapporter på företags och koddelsnivå kan nämnas moms-, budget- och ledningsrapporter. Obegränsat antal mallar för rapportframställningar gällande balans- och resultatrapporter kan byggas upp. Systemet har automatisk överföring av verifikationer från andra moduler i systemet, till exempel från hyresreskontra, kundreskontra, leverantörsreskontra, fastighetsmoms, anläggning- och inventarieredovisning samt lånereskontra. Det finns också möjlighet att importera SIE4-filer från andra försystem. Redovisningen hanterar även företagets interna uppföljning på upp till tio nivåer förutom konto. De tio extra nivåerna kan budgeteras och följas upp med hjälp av generella rapporter såsom balans och resultatrapport, huvudbok och verifikationslista eller med ett antal specifika rapporter riktade mot fastighet eller projekt.

Avstämning av reskontror
Varje gång du loggar in i systemet görs en avstämning av reskontra och huvudbok för hyres-, kundreskontra och leverantörsreskontra. Kontroll om reskontrorna överensstämmer med huvudboken görs på kontonivå. Använder du olika reskontrakonton för till exempel fakturor/hyror/utländska/koncernfordringar så finns stöd även för detta. Funktionen är flerbolagsanpassad vilket innebär att du i det så kallade huvudbolaget ser status för reskontraavstämningen i alla bolag.

Analys och uppföljning
Vårt system ger en samlad bild av din ekonomi och fastighetsdata. Du skapar enkelt nyckeltal som är intressanta för din verksamhet och programmet analyserar utfall och jämförelser och presenterar sammanställningarna på ett överskådligt sätt.

  • Hyresintäkter per kvadratmeter
  • Driftskostnader per kvadratmeter
  • Trender och avvikelser
  • Jämförelser mellan områden och tidigare år
  • Inflationsrensade analyser
  • Rapporter på samtliga kostnadsställen
  • Kvalitetssäkrad redovisning
  • Återkoppling till redovisningen och inskannad fakturabild

Budget och Prognoser
Vårt system tar nya grepp om budgetprocessen. Börja med de generella budgetramarna för hela företaget och låt verksamheten förfina nedåt i beståndet istället för tvärtom. Allt görs direkt i systemet. Budgetera styr mot dina egna nyckeltal. Gör prognoser för hela företaget, för varje fastighet eller för varje kostnadsställe.  Budgeten kan registreras manuellt eller simuleras fram med hjälp av till exempel kontraktssimuleringen.

Kontraktsimulering
Med kontraktsimuleringen gör du simuleringar och förändringar av ytor och kontrakt. Du kan också simulera alla typer av index- och hyresuppräkningar och resultatet används sedan i budgeten.

Bokslut
Bokslutsspecifikation underlättar periodvisa bokslut med en enhetlig hantering för alla bolag samt tillgång till historik. I normalfallet görs periodbokslut per kvartal eller tertial men det går att göra även månadsvis. Det finns två rapporter, boksluts-PM och bokslutsspecifikation. Boksluts-PM sammanfattar periodens iakttagelser och innehåller dels de generella noteringarna för perioden samt noteringar för de konton där sådana finns. Bokslutsspecifikation skriver ut samtliga konton som specificerats. En specifikation per konto skrivs. Längst ned i rapporten skrivs summa och eventuell differens mot UB.

Fakturering och Kundreskontra
Med direktfaktureringen får du en snabb och enkel fakturering för de fakturor som inte framställs via hyreskontrakten, en effektiv kravhantering samt automatisk dröjsmålsräntefakturering vid försenad betalning. Fakturan förs automatiskt över till kundreskontran och redovisningen. Bokföringen påverkar omedelbart rapporter som framställs i redovisningsmodulen. Inbetalningar kan hanteras via Bankgirot Inbetalningar, Total IN, OCR eller manuellt.

Leverantörsreskontra
Leverantörsreskontran kontrollerar betalningsströmmarna från företaget och hjälper dig att smidigt planera och hantera betalningar och därmed spara räntekostnader. Enkelheten i inmatnings- konterings- och betalningsrutinerna innebär också en väsentlig tidsbesparing. Vid frivillig skattskyldighet hjälper systemet till att räkna ut den avdragbara momsen. Varje faktura kan kostnadsfördelas på upp till tio olika konteringsbegrepp förutom konto. Betalningar skapas via ett flödesbaserat gränssnitt och fil kan skickas direkt till internetbanken eller via överföringsprogram. Det finns möjlighet att göra automatiska avstämningar för leverantörsreskontran så att du varje dag har kontroll över om reskontran stämmer. Bra analyshjälp finns för att hitta poster som orsakar obalans. Det finns en standardintegration mot Palette som används av en stor andel av våra kunder. Vi har också ett API som kan användas för integration mot andra elektroniska fakturahanteringssystem.

Anläggnings- och inventarieredovisning
Anläggnings- och inventarieredovisningen håller reda på företagets samtliga anläggningar och inventarier och tillgodoser därmed bokföringslagens krav på en anläggnings- och inventarieförteckning. Även komponenter hanteras på ett överskådligt sätt. Funktioner finns för både planmässiga och skattemässiga avskrivningar på inventarier och byggnader. Det är inte bara avskrivningsbara anläggningar/inventarier som hanteras. Även hyrda och kostnadsförda kan med fördel registreras för att få en total sammanställning per till exempel ansvarig person. Även budgeterade inventarier kan läggas in för att simulera hur dessa avskrivningar skulle påverka resultatet. Stöd finns för hel eller del-avyttring samt utrangering. I samband med budgetarbetet kan du simulera fram avskrivningskostnaden för befintliga anläggningar/inventarier, planerade nyanskaffningar och planerade avyttringar. När du gör delårs- och årsbokslut kan du ta fram rapporter som visar anskaffade och avyttrade anläggningar/inventarier för vald tidsperiod samt en anläggnings-/inventarieförteckning. Det finns även en rapport för anskaffat och bokfört värde som skrivs direkt till Excel. För de skattemässiga avskrivningarna på byggnader finns möjlighet att få hjälp med både beräkning och bokföring av den uppskjutna skatten. 

Projektuppföljning
I vår projektuppföljning kan de verksamhetsansvariga arbeta med sina projekt utifrån sin roll och sitt ansvar. På ett enkelt och överblickbart sätt kan de följa upp enskilda projekt, projekt inom en fastighet, ett område eller ett bolag. I projektrapporten kan man se hittills nedlagd kostnad och få stöd av systemet att beräkna återstående kostnad för både aktuellt år samt nästa år, baserad på de datum som är satta på projektet och den beräknade slutliga projektkostnaden. Budgetering och prognostisering av projekt sker per kalenderår eller flerårigt. För varje prognostillfälle finns det möjlighet att systematiskt gå igenom projekt för projekt och klarmarkera dem.

Låneadministration
Låneadministration används för att hantera de lån och pantbrev som kan finnas på respektive fastighet. Du kan arbeta med olika typer av lån som amorteringsfria lån, rak amortering, annuitetslån och serielån i både svensk och utländsk valuta. Utrymme finns för ett obegränsat antal ränteberäknings- och amorteringstillfällen liksom ränteändringstillfällen. Låneadministration är ett hjälpmedel för såväl planering, simulering, budgetering som den dagliga administrationen av lånen.

VILL DU VETA MER?

Kontakta någon av oss på Försäljning » eller fyll i formuläret nedan.