EdelPhoto-0558.jpg
Capitex Företagslån
Capitex Företagslån skapar stort värde till er affär genom att på ett enkelt, automatiserat och strukturerat sätt skapa tydliga kreditunderlag av hög kvalitet, vilket ger mycket stor effektiviseringspotential och frigör tid i er verksamhet.

Kreditbedömning och beslutsunderlag 

Capitex Företagslån är en tjänst som effektiviserar och kvalitetssäkrar kreditanalys och kreditbedömning vid finansiering till företag

Tjänsten automatiserar, digitaliserar och skapar tydligare struktur. Historiska utfall importeras och prognoser skapas där finansieringens effekter syns direkt. Detta flyttar fokus från att samla in och registrera information om företaget till att istället göra själva analysen av företagets framtida betalningsförmåga. Samtidigt skapas automatiskt ett komplett Kredit-PM så att ett beslut kan fattas.

De nya kraven från Finansinspektionen innebär att kreditbeslut ska fattas på framtida betalningsförmåga något som tjänsten löser genom att skapa prognoser automatiskt. Tack vare att tjänsten skapar tydliga framtidsprognoser kan en helhetsbild över företagets finansieringsbehov identifieras.

Tjänsten hanterar inte bara lån utan kan även hantera andra finansieringsformer såsom krediter och factoring vilket gör att kunden får rätt lösning på sina behov.

Genom en bra struktur med spårbarhet underlättas även arbetet med Governance, Risk och Compliance

Analys

En viktig del av Capitex Företagslån är analysdelen som fokuserar på både historik och framtid. På ett lättöverskådligt sätt presenteras Resultaträkning, Balansräkning, Nyckeltal och Kassaflöde. Prognos räknas automatiskt fram för de nästkommande åren utifrån den historiska utvecklingen men kan enkelt och smidigt justeras vid behov.

Den analys som skapas har avsevärt högre kvalitet än traditionell kreditdata eftersom såväl historiska som framtida siffror vägs in i kreditbedömningen. Efter analys av både finansiella faktorer och övrig bolagsinformation som bedömning av affärsidé, företagsledning, strukturkapital med mera kan en intern rating / riskklassificering göras för att underlätta bedömning av kreditrisk. Alla bedömningar som handläggarna gör under kreditberedning sparas vilket skapar spårbarhet samt minskar personberoende.

Simulering

Ibland behövs en kontroll för att se hur förändrade förutsättningar påverkar återbetalningsförmågan. Då kan en simulering enkelt genomföras där till exempel räntenivåer, amorteringstider och lånestorlek kan ändras för att se hur nyckeltal och kassaflöde påverkas. Slutsatsen från en sådan simulering kan vara att lånebeloppets storlek behöver justeras ned eller att den egna insatsen behöver ökas för att finansiering ska kunna beviljas. Utfallet från en simulering är ett bra och visuellt verktyg för att visa för kunden hur deras resultat och kassaflöde påverkas av förändrade förutsättningar, vilket ökar förståelsen för beslutet. 

Simulering låteutrymme

Beräkningsmotor och rapportgenerator med Kredit PM

Capitex Företagslån inkluderar en handläggarkalkyl som behandlar alla steg i processen, men kan även användas i en separat processmotor där varje del-modul kan visualiseras om man vill bygga ett användargränssnitt mot kund eller integrerat i eget handläggarverktyg. Beräkningsmotorn inklusive rapportgeneratorn är konstruerad så att den kan ta emot både siffror och icke-numerisk information och generera ett färdigt ifyllt Kredit PM som givetvis enkelt kan kompletteras vid behov.

Varför välja Capitex Företagslån

  • Effektivisering – frigör tid som innebär fler kreditbeslut och mer affärer
  • Automatisk informationsinsamling och sammanställning av kreditunderlag
  • Mer fokus på framtid istället för historik i beslutsfattandet
  • Tydligare struktur som underlättar för såväl bank och företagskund