EdelPhoto-0558.jpg
Capitex Företagslån
Capitex Företagslån skapar stort värde till er affär genom att på ett enkelt, automatiserat och strukturerat sätt skapa tydliga kreditunderlag av hög kvalitet, vilket ger mycket stor effektiviseringspotential och frigör tid i er verksamhet.

Kreditbedömning av Företag

Capitex Företagslån är en tjänst som effektiviserar och kvalitetssäkrar kreditbedömning vid finansiering för företag. Detta sker genom att officiell data automatiskt hämtas och sammanställs från kreditupplysningsföretag och de uppgifter som behöver kompletteras inhämtas via en enkel och tydlig steg-för-steg process. Resultatet blir en lättöverskådlig presentation av företaget och djupgående analys som visar dess nuvarande och framtida förmåga till återbetalning som underlättar beslutsfattande.

Genom en bra struktur med spårbarhet underlättas även arbetet med Governance, Risk och Compliance

Vitec Handläggarkalkyl

Analys

En viktig del av Capitex Företagslån är analysdelen som fokuserar på både historik och framtid. På ett lättöverskådligt sätt presenteras Resultaträkning, Balansräkning, Nyckeltal och Kassaflöde. Prognos räknas automatiskt fram för de nästkommande åren utifrån den historiska utvecklingen men kan enkelt och smidigt justeras vid behov.

Den analys som skapas har avsevärt högre kvalitet än traditionell kreditdata eftersom såväl historiska som framtida siffror vägs in i kreditbedömningen. Efter analys av både finansiella faktorer och övrig bolagsinformation som bedömning av affärsidé, företagsledning, strukturkapital med mera kan en intern rating/risk-klassificering göras för att underlätta bedömning av kreditrisk. Alla bedömningar som handläggarna gör under kreditberedning sparas vilket skapar spårbarhet samt minskar personberoende.

Utifrån sparade data lär sig systemet och kan förbättra ratingkvaliteten beroende på exempelvis bransch, lånets storlek med mera.

Simulering

Simulering låteutrymmeIbland behövs en kontroll för att se hur förändrade förutsättningar påverkar återbetalningsförmågan. Då kan en simulering enkelt genomföras där till exempel räntenivåer, amorteringstider och lånestorlek kan ändras för att se hur nyckeltal och kassaflöde påverkas. Slutsatsen från en sådan simulering kan vara att lånebeloppets storlek behöver justeras ned eller att den egna insatsen behöver ökas för att finansiering ska kunna beviljas. Utfallet från en simulering är ett bra och visuellt verktyg för att visa för kunden hur deras resultat och kassaflöde påverkas av förändrade förutsättningar, vilket ökar förståelsen för beslutet. 

Beräkningsmotor och rapportgenerator med Kredit PM

Capitex Företagslån inkluderar en handläggarkalkyl som behandlar alla steg i processen, men kan även användas i en separat processmotor där varje del-modul kan visualiseras om man vill bygga ett användargränssnitt mot kund eller integrerat i eget handläggarverktyg. Beräkningsmotorn inklusive rapportgeneratorn är konstruerad så att den kan ta emot både siffror och icke-numerisk information och generera ett färdigt ifyllt Kredit PM som givetvis enkelt kan kompletteras vid behov.

Varför välja Capitex Företagslån

  • Frigör tid – mycket är automatiserat och ett komplett Kredit PM skapas automatiskt för att minimera administration och erhålla standardiserat format enligt era önskemål
  • Lättanvänt och standardiserat - riskanalys och bedömning av återbetalningsförmåga vid företagslån. Minskar personberoende och ger spårbarhet
  • Bättre kontroll och överblick - påverkan av lånet syns direkt på kundens RR, BR, Kassaflöde inklusive stresstest för riskbedömning
  • Tydlig process - bidrar till att både kund och handläggare snabbt får en komplett bild, utan att missa viktiga steg.  
  • Bättre kontroll - systemet ger initiala rekommendationer baserat på bedömd riskaptit
  • Självlärande - ger bättre och mer enhetliga bedömningar
  • Enkelt och kraftfullt analysverktyg – ger bättre överblick över hur resultat och kassaflöde med mera påverkas vid finansiering.