Vitec Software Group AB (publ) beslutar om återköp av egna aktier av serie B

Styrelsen i Vitec Software Group AB (publ) (“Vitec Software Group” eller “Bolaget”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman 25 april 2023 idag beslutat om förvärv av maximalt 80 000 egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm, motsvarande cirka 0,2 procent av samtliga aktier i Vitec Software Group vid tidpunkten för detta pressmeddelande. Syftet med beslutet är att säkerställa leverans av B-aktier i Vitec Software Group till deltagarna i Bolagets aktiesparprogram till anställda (Employee Share Savings Plan, ESSP 2023) som lanserades i maj 2023, samt för att säkra därmed sammanhängande kostnader för sociala avgifter. 

Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till årsstämman 2024. Styrelsen kan komma att besluta om ytterligare förvärv av egna aktier av serie B med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2023. 

Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares. Förvärv ska ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervall, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning av förvärvade aktier ska erläggas kontant. 

Förvärven kommer att genomföras av ett värdepappersföretag eller kreditinstitut på uppdrag av Vitec Software Group. Genomförda förvärv av B-aktier i Vitec Software Group kommer att rapporteras till Nasdaq Stockholm i enlighet med tillämpliga regler.
 
Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Bolaget till 37 495 017 aktier, fördelat på 2 650 000 aktier av serie A och 34 845 017 aktier av serie B. Vitec Software Group innehar 1 500 aktier vid tidpunkten för detta pressmeddelande. 

För det fullständiga bemyndigandet som beslutades av årsstämman 2023, se https://www.vitecsoftware.com/

Vitec Software Group 
Styrelsen