Visselblåsarsystem

För Vitec är det viktigt att ha tydliga värderingar präglade av transparens och öppenhet. Vi har ett visselblåsarsystem för att tydliggöra vårt gemensamma ansvar för att vi lever som vi lär. För att lämna en rapport, klicka på länken och fyll i ett formulär med relevant information.

Lämna rapport

Vi är angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom verksamheten.

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med varandra direkt om man ser saker som inte borde förekomma. Men vid allvarliga oegentligheter kan det finnas behov av att vara anonym som informatör. Därför erbjuder vi ett visselblåsarsystem tillsammans med Lantero.

Systemet är främst avsett att fånga upp allvarliga missförhållanden. Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt visselblåsarsystemets rutiner. Informatören kommer då att hänvisas till annan lämplig part.

Ärenden utreds av en särskilt utsedd intern förtroendegrupp, eller av en oberoende advokat vid risk för intressekonflikter. Återrapportering sker till ledningsgruppen med förslag på åtgärd eller vidare hantering.

Alternativ rapportering via ”externa kanaler” och behöriga myndigheter 

Enligt den svenska visselblåsarlagstiftning som börjar gälla december 2021, ska det finnas möjlighet att vid sidan av organisationers interna kanaler, kunna rapportera via så kallade ”externa kanaler”.  Olika myndigheter ansvarar för olika ansvarsområden och ska tillgängliggöra egna rapporteringskanaler för detta ändamål. 

Ansvaret för lagen ligger hos Arbetsmarknadsdepartementet, som informerar om vilka myndigheter som ansvarar för vilket område. 

Mer information finns på https://www.regeringen.se/sveriges-regering/arbetsmarknadsdepartementet/ 

Lämna rapport

För att lämna en rapport, klicka på länken och fyll i ett formulär med relevant information. Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden och komma direkt till rapporteringssidan.