Ändrat antal aktier och röster i Vitec Software Group

Antalet aktier och röster i Vitec Software Group AB (publ) har ändrats till följd av konvertering av konvertibla skuldebrev samt teckningsoptioner.

Den 4 oktober konverterades konvertibla skuldebrev som utfärdades i samband med tidigare förvärv. Den 11 oktober konverterades teckningsoptioner och den 19 oktober konvertibla skuldebrev, båda inom ramen för medarbetares incitamentsprogram.

Per dagens datum uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i bolaget till 37 535 487 fördelat på 2 650 000 A-aktier och 34 885 487 B-aktier. Antalet röster uppgår till 61 385 487. Aktiekapitalet är 3 753 548,70 SEK.