2 maj 2013

Delårsrapport januari-mars 2013

 

 

ÖKADE REPETITIVA INTÄKTER OCH ÅTGÄRDSPROGRAM MOT FÖRSÄMRADE MARGINALER

Sammanfattning av perioden januari-mars 2013

  • Nettoomsättning 94,1 Mkr (93,2)
  • Resultat efter finansnetto 8,0 Mkr (10,5)
  • Rörelsemarginal 10 % (12)
  • Vinst per aktie före utspädning 1,41 kr (1,72)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 37,1 Mkr (41,7)
  • Vitec genomför personalminskning inom affärsområde Mäklare
  • Vitec vinner ny energikund i Quatar

 

VD-kommentar
Året har inletts med en stark ökning av de repetitiva intäkterna. Vitecs uttalade strategi att prioritera repetitiva intäkter ger fortsatt snabba resultat och dessa utgör nu närmare 70 procent av totala intäkterna.  Konsultintäkterna har samtidigt minskat i motsvarande grad vilket innebär att kvartalet omsättningsmässigt ligger på samma nivå som förra året. Nedgången i konsultintäkter beror till största delen på nedläggningen av USA-verksamheten, som var en ren konsultrörelse, men även på minskad efterfrågan i befintliga verksamheter. Det positiva skiftet i intäkternas fördelning mot repetitiva intäkter har skett snabbt och organisationens möjligheter att utnyttja detta har inte kunnat ske i samma höga tempo. 

Lars Stenlund, VD

 

För mer information, kontakta
Lars Stenlund, VD Vitec Software Group AB (publ), tel: +46 70 659 49 39.

 

Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 2 maj 2013.

 

    

 

 

 

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag.  Bolaget omsätter på årsbasis ca 400 Mkr och har ca 330 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07