Stockholm (55) 0.jpg
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden
Stockholm (17) 0.jpg

Hållbarhetspolicy

Vårt hållbarhetsarbete utgår från vårt varumärkeslöfte: To rely on – Today and Tomorrow och från social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Vi ska vara en möjliggörare för dagens behov utan att kommande generationers möjligheter äventyras. Vi vägleds av FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling och vi vill bidra till att målen nås. Vår väg till det hållbara samhället går genom våra samhällsstödjande produkter och våra medvetna medarbetare.

Affärsmodell och tillväxtstrategi

Vår affärsmodell bygger på repetitiva intäkter och vår tillväxt sker via förvärv av mogna programvarubolag.

Marknadsposition

Vitec är ett programvarubolag som utvecklar programvaror till specifika branschers unika behov – Vertical Market Software.

Vår historia

Vitec grundades 1985. Här berättar Lars Stenlund, styrelseordförande och en av våra grundare, hur allting började. Du hittar också några viktiga milstolpar i vår historia.

Produkter och marknader

Vitec har verksamhet i Danmark, Finland, Nederländerna, Norge och Sverige. Här kan du läsa mer om vårt erbjudande i respektive land.

Vår affärsidé

Att genom verksamhetskritiska egenutvecklade programvaror ge kunderna maximala förutsättningar att utveckla och säkra sin verksamhet.

Uppförandekod

Uppförandekoden ger oss en etisk kompass, grundad i våra värderingar, som tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Visselblåsarsystem

För Vitec är det viktigt att ha tydliga värderingar präglade av transparens och öppenhet. Vi har ett visselblåsarsystem för att tydliggöra vårt gemensamma ansvar för att vi lever som vi lär.

Om Vitec

Vitec är det ledande programvarubolaget inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vår tillväxt sker genom förvärv av välskötta programvarubolag. Företaget grundades 1985 som ett avknoppningsbolag från Umeå universitet. Idag har koncernen 1 050 medarbetare och omsatte 1 571 Mkr år 2021. Huvudkontoret och större delen av koncernledningen finns i Umeå. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm.

Olle Backman, CEO

Vitec Software Group +46 90 15 49 00
Olle Backman.png