Social hållbarhet

Våra interna och externa relationer grundar sig på öppenhet och förtroende. Vi delar in social hållbarhet i nedanstående fyra ansvarsområden.

Medarbetaransvar

Produkterna är grunden i vår verksamhet, de präglar vår kultur och vår syn på ledarskap och medarbetarskap. Våra beslut byggs på logik och fakta samt är långsiktiga och väl avvägda för att ligga i linje med våra strategier. Produkternas livscykel och rytm skapar förutsättningar för en god
planeringshorisont, vilket i sin tur ger medarbetarna förutsättningar att använda sin energi klokt, tillvarata och utveckla sin kompetens samt bibehålla balans i livet.


Vårt främsta medarbetaransvar är att attrahera medarbetare med rätt kompetens och som delar våra värderingar. Ett arbete hos Vitec innebär ett stimulerande arbetsinnehåll och marknadsmässiga villkor. Vi erbjuder öppenhet och förtroende och förväntar oss eget ansvarstagande och bidrag till att teamet uppnår sina mål genom samarbete. Våra ledare är centrala kulturbärare som bidrar till förståelse för och förankring av våra strategier och vår värdegrund. Trygga ledare får medarbetare att utvecklas i takt med verksamheten och genom tydliga förväntningar blir det enkelt att fokusera
på de uppgifter som skapar värde.


Arbetsklimatet bygger på respekt för varandras kompetens och för varandra som individer. Alla arbetsplatser inom Vitec ska erbjuda en arbetsmiljö som stimulerar god hälsa och utveckling och som inte orsakar fysisk eller psykisk ohälsa. För att kunna välja rätt agerande i olika situationer har vi en
gemensam Uppförandekod inom Vitec.