Social hållbarhet

Våra interna och externa relationer grundar sig på öppenhet och förtroende. Vår koncernövergripande uppförandekod är en viktig gemensam grund i vårt arbete med social hållbarhet. Den ger oss etiska ramar, grundade i våra värderingar, på vilka vi ska basera våra beslut och beteenden i det dagliga arbetet. Vi delar in social hållbarhet i nedanstående fyra ansvarsområden.

Medarbetaransvar

Våra samhällsstödjande produkter är grunden i vår verksamhet, tillsammans med våra medarbetare, som i samarbete utvecklar och garanterar produkternas kvalitet och livslängd. Det långsiktiga perspektivet är centralt i vår strävan att skapa ett hållbart medarbetarskap där möjlighet ges att använda sin energi klokt, utvecklas och behålla balans i livet.

Vårt främsta medarbetaransvar är att attrahera medarbetare med rätt kompetens och som delar våra värderingar. Ett arbete hos Vitec innebär ett stimulerande arbetsinnehåll och marknadsmässiga villkor. Vi erbjuder öppenhet och förtroende och vi förväntar oss eget ansvarstagande och bidrag till att teamet uppnår sina mål genom samarbete. Våra ledare är centrala kulturbärare som bidrar till förståelse för och förankring av våra strategier och vår värdegrund. Trygga ledare får medarbetare att utvecklas i takt med verksamheten och genom tydliga förväntningar blir det enkelt att fokusera på de uppgifter som skapar värde.

Arbetsklimatet bygger på respekt för varandras kompetens och för varandra som individer. Vårt arbete med mångfald och jämställdhet ska vara en integrerad och naturlig del i all verksamhet i koncernen och det ska vara en självklarhet i den dagliga verksamheten att motverka alla tecken på diskriminering och fördomar.

Alla arbetsplatser inom Vitec ska erbjuda en arbetsmiljö som stimulerar god hälsa och utveckling och som inte orsakar fysisk eller psykisk ohälsa. Vår målbild är att varje medarbetare på Vitec ska kunna rekommendera oss som arbetsgivare.

Kundansvar

Våra produkter är verksamhetskritiska för våra kunders affärer. Därför är vårt viktigaste kundansvar att produkterna är tillgängliga och behandlar kundernas information på ett säkert och pålitligt sätt.
Inom Vitec finns lång erfarenhet och beprövade metoder för utveckling, försäljning och support av vertikala programvaror. Tillsammans med den specialisering och kunskap om kundens verksamhet som finns i våra respektive vertikaler ger det goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar produktutveckling som tillför nytta och möjliggör effektiviseringar för våra kunder.

Leverantörsansvar

Vi väljer leverantörer som agerar professionellt och etiskt korrekt. Även om inköp utgör en mycket begränsad del av koncernens verksamhet är det viktigt att säkerställa att vi väljer leverantörer utifrån våra värderingar, där till exempel mänskliga rättigheter och antikorruption är självklarheter. För att vår verksamhet ska vara hållbar i alla led är det viktigt att vi tydligt anger vad vi förväntar oss av våra leverantörer.

Samhällsansvar

Våra produkter är vår grund och det viktigaste bidraget i vårt hållbarhetsarbete. De är verksamhetskritiska systemstöd som stödjer många viktiga funktioner i samhället. De möjliggör mer flexibla arbetssätt och resurssnåla processer för företag och organisationer. Vår långsiktighet vid förvärv bidrar också till vårt samhällsansvar. Vi förvärvar välskötta bolag vars verksamhet och produkter framtidssäkras när bolaget blir en del av Vitec-koncernen.