Årsstämma

Årsstämman (bolagsstämman ) är det högsta beslutande organet i bolaget. Vid årsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar. Varje A-aktie representerar tio röster och varje B-aktie en röst.

Några av årsstämmans obligatoriska uppgifter är att fastställa balans- och resultaträkningar samt hantera årets resultat. Stämman beslutar också om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare och om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD. Efter förslag från valberedningen väljer årsstämman styrelseledamöter fram till slutet av nästkommande årsstämma. Bolagsordningen ändras genom beslut på bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagens regler.

Bolaget ska senast i samband med delårsrapporten för tredje kvartalet offentliggöra när och på vilken ort årsstämman kommer att hållas. Kallelse till årsstämma ska enligt bolagsordningen utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri eller i annan rikstäckande tidning.

För att få delta i stämman ska aktieägare anmäla sig hos Vitec senast den dag som anges i kallelsen. En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid en årsstämma ska skriftligen begära detta hos styrelsen. Begäran ska ha kommit Vitec tillhanda minst sju veckor före årsstämman så att ärendet kan införas i kallelsen. I samband med kallelsens utfärdande lämnas information om formerna och tid för anmälan till årsstämman.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att göra det. Det görs via e-post till valberedningen@vitecsoftware.com eller via brev till adressen: Vitec, Valberedningen, Tvistevägen 47 A, 907 29 Umeå.

Årsstämma 2024

Årsstämman för Vitec Software Group AB hålls på Aula Nordica, Umeå, tisdagen den 23 april 2024.

Aktieägare inbjuds att delta i stämman fysiskt, genom ombud eller genom poströstning.

Både aktieägare och andra erbjuds möjlighet att följa årsstämman via webbsändning.

Årsstämma 2023

Årsstämman för Vitec Software Group AB hölls på Clarion Hotel Umeå tisdagen den 25 april 2023.

Aktieägare inbjöds att delta i stämman fysiskt, genom ombud eller genom poströstning.

Både aktieägare och andra erbjöds möjlighet att följa årsstämman via webbsändning.

Årsstämma 2022

Årsstämma i Vitec Software Group hölls den 26 april 2022, på Vävenscenen, Väven, Västra Strandgatan 8 i Umeå.

Aktieägare inbjöds att delta i stämman fysiskt, genom ombud eller genom poströstning.

Både aktieägare och andra erbjöds möjlighet att följa årsstämman via webbsändning.