Årsstämma 2023

Aktieägarna i Vitec Software Group AB (publ), org.nr 556258-4804, kallas härmed till
årsstämma den 25 april 2023, kl. 17.30 på Clarion Hotel Umeå, Storgatan 36 i Umeå
(ingång via Västra Strandgatan). Inpassering till årsstämman sker kl. 16.30-17.15.
Årsstämman hålls på svenska. Efter årsstämman serveras mat och dryck.

Deltagande vid årsstämman 

Aktieägare som önskar att delta i årsstämman ska: 

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 17 april 2023,  
  • dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Deltagande i stämmolokalen”, alternativt inkomma med en poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Deltagande genom poströstning”, senast den 19 april 2023. 

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman, oavsett om deltagande sker i stämmolokalen eller genom poströstning. Förutom att anmäla sig, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 19 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 

Deltagande i stämmolokalen 

Anmälan om deltagande i stämmolokalen, personligen eller genom ombud, görs till bolaget senast den 19 april 2023 på något av följande sätt: 

  • Anmäl dig här eller:
  • Per telefon +46 (0) 771 24 64 00, vardagar kl. 09.00 – 16.00. 
  • Per post till Computershare AB, “Vitecs årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm. 
  • Per e-post till proxy@computershare.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav att företrädas vid årsstämman samt eventuella biträden. 

Aktieägare som företräds av ombud ska vid årsstämman förete daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren samt ombeds att skicka in kopior av sådana handlingar till bolaget i samband med anmälan till årsstämman enligt ovan.

Fullmaktsformulär

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling företes och skickas in enligt ovan. Observera att anmälan om deltagande ska ske även om aktieägaren önskar att utöva sin rösträtt genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till årsstämman. 

Deltagande genom poströstning 

Aktieägare som önskar att delta genom poströstning ska skicka in ifyllt och undertecknat poströstningsformulär per post till Computershare AB, ”Vitecs årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm, eller per e-post till proxy@computershare.se. Ifyllt formulär ska vara Computershare tillhanda senast den 19 april 2023.

Poströstningsformulär kan även tillhandahållas per post till aktieägare som begär det per telefon till +46 (0) 90 - 15 49 00, vardagar kl. 08.00 – 17.00. 

Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 19 april 2023.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. 

Aktieägare som poströstar genom ombud ska bilägga en daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren till poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. 

Den som vill delta i stämmolokalen, personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt instruktionerna under rubriken ”Deltagande i stämmolokalen” ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill delta i stämmolokalen.

Dokument från stämman